Obchodní podmínky

 1. Preambule
  1. Vítejte u všeobecných smluvních podmínek obchodní společnosti Shipvio s.r.o., IČ 045 13 363, se sídlem, Pernerova 676/51, Karlín, 186 00 Praha, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 248693 (dále jen „Shipvio s.r.o.“) provozující technologickou platformu, jejímž účelem je propojení poskytovatelů služeb v oblasti nákladní dopravy a jejich potenciálních zákazníků, a poskytující řadu služeb s touto platformou souvisejících. Stejně jako v jiných případech, i poskytování služeb obchodní společností Shipvio s.r.o. se řídí obecně závaznými právními předpisy a v jejich rámci i určitými smluvními podmínkami. Tím, že služby společnosti Shipvio s.r.o. využíváte, vyjadřujete svůj souhlas s těmito smluvními podmínkami. Proto si tyto smluvní podmínky prosím pozorně přečtěte.
  2. Uvedená technologická platforma společnosti Shipvio s.r.o. je představována především aplikací umožňující setkávání poptávky a nabídky v oblasti nákladní silniční přepravy. Tato aplikace může být využívána dvojím způsobem, a to jednak odesílateli, tj. právnickými či podnikajícími fyzickými osobami, které poptávají přepravní služby pro své náklady, jednak dopravci, tedy právnickými či podnikajícími fyzickými osobami, které poptávané přepravní služby poskytují. Hlavními funkcemi předmětné aplikace je podávání nabídek na přepravu nákladů jednotlivými uživateli a poptávek po ní, jejich prohlížení a závazné objednávání služeb. Kromě nich však aplikace obsahuje celou řadu dalších funkcionalit jako je sledování pohybu přepravovaného nákladu, hodnocení služeb jednotlivých dopravců, atd.
  3. Samotné sjednávání přepravy, podrobněji popsané dále v těchto Všeobecných smluvních podmínkách, probíhá na základě poptávky odesílatele, kterou odesílatel prostřednictvím aplikace zveřejní společně s klíčovými parametry poptávané přepravy. V návaznosti na poptávku odesílatele aplikace automaticky upozorní dopravce, kteří mají možnost na poptávku odesílatele reagovat svou nabídkou na přepravu. Odesílateli je následně umožněno si kteroukoli z těchto nabídek zvolit a závazně ji akceptovat nebo naopak žádnou z nabídek nepřijmout. Tím, že společnost Shipvio s.r.o. v rámci své aplikace poskytuje prostor, ve kterém se potkává poptávka po přepravních službách s jejich nabídkou, a jednotlivým uživatelům za pomoci aplikace vyhledává příležitosti k uzavření jimi požadovaných smluv, poskytuje uživatelům této aplikace zároveň zprostředkovatelské služby. Tyto služby jsou společností Shipvio s.r.o. ve vztahu k uživatelům vystupujícím jako dopravci poskytovány úplatně a úhradu odměny za jejich poskytování lze provést výlučně automatickým stržením částky odpovídající odměně z prostředků, které společnost Shipvio s.r.o. přijme od odesílatele jako cenu za přepravu, přičemž dopravci je následně vyplacena cena za přepravu ponížená o příslušnou odměnu společnosti Shipvio s.r.o.
  4. Tyto Všeobecné smluvní podmínky jsou základními smluvními podmínkami společnosti Shipvio s.r.o., které jsou platné pro uživatele využívající aplikaci Shipvio s.r.o., používající a/nebo navštěvující webové stránky Shipvio s.r.o. a/nebo mobilní aplikace Shipvio a/nebo využívající jakékoli jiné služby poskytované společností Shipvio s.r.o., a to od okamžiku, kdy těchto služeb uživatel začne využívat. Začne-li uživatel využívat i některých dalších služeb, s nimiž případně budou spojeny ještě další zvláštní podmínky, souhlasí tím i s takovými zvláštními smluvními podmínkami, které se tím pro něj stanou součástí těchto podmínek.
  5. Před tím, než začnete využívat služeb společnosti Shipvio s.r.o., prosím přečtěte si pozorně tyto Všeobecné smluvní podmínky, jakož i další související dokumenty, k nimž je níže uvedený odkaz. Tyto Všeobecné smluvní podmínky vytyčují podmínky, za nichž můžete služby Shipvio s.r.o. využívat.
  6. Vaše akceptace těchto Všeobecných smluvních podmínek je podmínkou pro využívání služeb společnosti Shipvio s.r.o. Zakliknutím souhlasu s podmínkami Shipvio s.r.o., odesláním objednávkového formuláře nebo jiným obdobným způsobem vyjadřujete svůj bezvýhradný souhlas s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami a zavazujete se je dodržovat. Bez vyjádření souhlasu s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami nemůžete služby Shipvio s.r.o. využívat. Totéž platí obdobně i v případě, že začnete využívat některých dalších služeb Shipvio s.r.o., k nimž se budou vztahovat další smluvní podmínky.
 2. Definice
  1. Aplikací” se v těchto Všeobecných smluvních podmínkách (VSP) rozumí mobilní, webová nebo jiná digitální aplikace, kterou Uživatel za použití Softwaru používá pro nabízení nákladů a vozidel pro silniční přepravu, prohlížení nabízených nákladů a vozidel pro silniční přepravu, závazné potvrzování nabídek na uzavření smluv o přepravě věcí týkajících se nabízených nákladů vozidly pro silniční přepravu, sledování pohybu přepravovaného nákladu a pro další s tím související činnosti.
  2. Cenou za přepravu nákladu“ se v těchto VSP rozumí celková cena bez DPH za přepravu nákladu Odesílatele účtovaná Dopravcem dle smlouvy o přepravě nákladu či jakékoli jiné smlouvy obdobného typu uzavřené mezi Odesílatelem a Dopravcem a zprostředkované společností Shipvio s.r.o. v rámci aplikace v souladu s těmito VSP.
  3. Dopravcem” se v těchto VSP rozumí osoba, která při využívání Služeb nabízí přepravu nákladů prostřednictvím volných vozidel pro silniční přepravu, a za tímto účelem prostřednictvím Aplikace zveřejňuje nabídky volných vozidel. Dopravcem může být pouze právnická či podnikající fyzická osoba splňující požadavky stanovené níže v těchto VSP, zejm. pak požadavky dle čl. V. odst. 1 písm. d) těchto VSP.
  4. Nabídkou” se těchto VSP rozumí nabídka na poskytnutí Služeb dle článku VI. těchto VSP.
  5. Občanským zákoníkem” se v těchto VSP rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  6. Objednatelem” se v těchto VSP rozumí osoba, která se společností Shipvio s.r.o. provedla svou registraci v rámci Aplikace a/nebo Webových stránek, a tím zároveň uzavřela smlouvu, na základě níž využívá služby Shipvio s.r.o. dle článku VII. těchto VSP.
  7. Objednávkou“ se v těchto VSP rozumí objednávka Služeb dle článku VII. těchto VSP představovaná odeslaným objednávkovým formulářem Služeb dle čl. VI. odst. 1 písm. c).
  8. Odesílatelem” se v těchto VSP rozumí osoba, která při využívání Služeb poptává přepravu nákladů vozidly pro silniční přepravu, a za tímto účelem prostřednictvím Aplikace zveřejňuje poptávku po přepravě nákladů. Odesílatelem může být pouze právnická či podnikající fyzická osoba splňující požadavky stanovené níže v těchto VSP, zejm. pak požadavky dle čl. V. odst. 1 písm. c) těchto VSP.
  9. Shipvio” nebo „Shipvio s.r.o.” se v těchto VSP rozumí obchodní společnost Shipvio s.r.o., IČ 045 13 363, se sídlem Pernerova 676/51, Karlín, 186 00 Praha 8, zřízená a existující podle práva České republiky a zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 248693, nebo podle okolností jiná právnická osoba, s níž je Shipvio s.r.o. majetkově propojena. Pokud je v těchto VSP Uživatel oslovován, je tím oslovován obchodní společností Shipvio s.r.o.
  10. Službami” se v těchto VSP rozumí všechny služby poskytované společností Shipvio s.r.o., zejména systém burzy nákladů a volných vozů zajišťovaný Aplikací a zprostředkování přepravních smluv a jiných smluv obdobného typu týkajících se těchto nákladů a vozů pro silniční přepravu společností Shipvio s.r.o. za použití Aplikace.
  11. Smluvními stranami” se v těchto VSP rozumí Shipvio s.r.o. na straně jedné a Uživatel nebo více Uživatelů, příp. Objednatel nebo více Objednatelů na straně druhé.
  12. Softwarem” se v těchto VSP rozumí počítačový program nebo digitální platforma umožňující poskytování Služeb, zejména fungování Aplikace.
  13. Uživatelem” se v těchto VSP rozumí každý, kdo využívá Služby.
  14. Všeobecnými smluvními podmínkami” nebo “VSP” se rozumí tyto všeobecné smluvní podmínky.
  15. Webovými stránkami” se v těchto VSP rozumí webové stránky Aplikace nebo jiné webové stránky, prostřednictvím nichž jsou poskytovány Služby.
  16. Zájemcem” se v těchto VSP rozumí osoba, která má zájem využívat Služby.
 3. Předmět Všeobecných smluvních podmínek a zpracování osobních údajů
  1. Předmětem těchto Všeobecných smluvních podmínek je stanovení práv a povinností Smluvních stran při poskytování Služeb a jejich využívání Uživateli.
  2. Zvláštní části těchto Všeobecných smluvních podmínek uvedené v článcích VI. a VII. těchto Všeobecných smluvních podmínek mají přednost před ostatními (obecnými) částmi těchto Všeobecných smluvních podmínek.
  3. Bude-li Uživatel užívat i dalších Služeb, na které se vztahují zvláštní smluvní podmínky, mají takové zvláštní smluvní podmínky přednost před těmito Všeobecnými smluvními podmínkami.
  4. Při užívání Služeb jsou Uživateli – fyzickými osobami společnosti Shipvio s.r.o. poskytovány osobní údaje, např. jméno a příjmení, e-mailové adresy, přesné datum či rok narození apod. Použitím Služeb Uživatelé souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, které společnosti Shipvio s.r.o. poskytují.
  5. Shipvio s.r.o. se zavazuje osobní údaje Uživatele používat za účelem zřízení a vedení uživatelského účtu Uživatele, realizace transakcí iniciovaných Uživatelem, umožnění propagace Uživatele a vzájemného propojení Uživatelů v rámci aplikace, pořizování přehledů v souvislosti s činností Uživatele v rámci Aplikace, poskytnutí informací ohledně služeb společnosti Shipvio s.r.o. Uživateli, nabízení obchodu nebo služeb Uživateli a dále využití call centra O2 Czech Republic a.s. Osobní údaje budou rovněž využívány za účelem zlepšení a rozšíření služeb pro Uživatele (zejména celkové zlepšení fungování Aplikace, přidání funkcionalit apod.).
  6. Bližší podmínky týkající se ochrany osobních údajů naleznete v dokumentu Ochrana osobních údajů, který je nedílnou součástí těchto Všeobecných smluvních podmínek.
 4. Práva a povinnosti Shipvio s.r.o. (obecná)
  1. Shipvio s.r.o. má právo i bez předchozího upozornění:
    

   1. kdykoliv deaktivovat jakýkoli uživatelský účet nebo přístupové údaje k uživatelskému účtu, zejména v případě, že Uživatel bude porušovat tyto Všeobecné smluvní podmínky;
   2. kdykoli omezit, upravit či ukončit poskytování Služeb;
   3. kdykoli přidávat, měnit nebo odebírat funkce Aplikace;
   4. v případě opakovaného porušení těchto Všeobecných smluvních podmínek znemožnit Uživateli další využívání Služeb, zejména zablokovat mu přístup k využití Služeb z přístroje, který při předchozím využívání Služeb, při němž došlo k porušení Všeobecných smluvních podmínek, používal;
   5. smazat účet Uživatele, který je fiktivní, duplicitní, neoprávněně vytvořený za jinou osobu, účet Uživatele, který o sobě uvádí nepravdivé údaje, nebo účet vytvořený někým, komu byl účet smazán z důvodu porušení těchto Všeobecných smluvních podmínek.
  2. Společnost Shipvio s.r.o. výslovně není povinna zajišťovat nepřetržitou a neustálou dostupnost Služeb.
  3. Využitím kteréhokoli práva dle těchto Všeobecných smluvních podmínek se Shipvio s.r.o. jakkoli nezbavuje ani nezříká jakéhokoli jiného práva, ani takové právo samo o sobě nezaniká. Shipvio s.r.o. má zejména i nadále právo uplatňovat další nároky vůči Uživateli, který porušil tyto Všeobecné smluvní podmínky, zejména požadovat po něm náhradu újmy, která společnosti Shipvio s.r.o. vznikla v důsledku porušení povinností dle těchto Všeobecných smluvních podmínek Uživatelem.
  4. Shipvio s.r.o. se zavazuje poskytovat Služby bez vad, ve střední jakosti, s vlastnostmi vymíněnými nebo obvyklými tak, aby bylo možno Služby využívat dle smlouvy, popř. dle jejího účelu.
  5. Práva a povinnosti Smluvních stran ohledně odpovědnosti společnosti Shipvio s.r.o. za vady Služeb, tj. ohledně práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejm. ust. § 1914 a násl. Občanského zákoníku.
 5. Práva a povinnosti Uživatele (obecná)
  1. Každý Uživatel se při používání Služeb zavazuje:
    

   1. nezasahovat do práv jiných a Služby jakkoli nezneužívat;
   2. Služby nevyužívat pro šíření myšlenek, které jsou v rozporu s dobrými mravy, narušují veřejný pořádek nebo které jsou samy o sobě protiprávním jednáním či k takovému jednání podněcují;
   3. zřídit si uživatelský účet a využívat Služby jako Odesílatel pouze v případě, že je osobou způsobilou tyto Všeobecné smluvní podmínky platně a bez souhlasu dalších osob či orgánů přijmout a být jimi vázána;
   4. zřídit si uživatelský účet využívat Služby jako Dopravce pouze v případě, že je právnickou či podnikající fyzickou osobou způsobilou tyto Všeobecné smluvní podmínky platně a bez souhlasu dalších osob či orgánů přijmout a být jimi vázána, je řádně pojištěn pro případ způsobení škody na majetku třetí osoby, a to minimálně v rozsahu vyžadovaném příslušnými obecně závaznými právními předpisy pro provádění přepravy nákladů vozidly pro silniční dopravu, disponuje odpovídajícím oprávněním k přepravě nákladů a k veškerým s tím souvisejícím činnostem;
   5. poskytovat o sobě společnosti Shipvio s.r.o. pravdivé, aktuální a přesné údaje, oznamovat společnosti Shipvio s.r.o. jakékoli změny těchto údajů;
   6. nevyužívat Služeb jakýmkoli způsobem, který by omezoval, ztěžoval či znemožňoval poskytování Služeb, zejména nepřetěžovat Webové stránky ani jinak nesnižovat jejich výkon;
   7. respektovat a dodržovat bezpečnostní opatření nastavená společností Shipvio s.r.o. pro používání Služeb, zejména nesnažit se jakkoli tato bezpečnostní opatření prolomit, narušit nebo je obejít, nevstupovat na účty jiných uživatelů ani se o takový vstup nepokoušet;
   8. udržovat v tajnosti přístupové údaje ke svému uživatelskému účtu, zejména tyto nesdělovat třetím osobám, a činit jiná opatření, která znemožňují snadné získání jeho přístupových údajů třetími osobami;
   9. v případě, že zjistí, nebo má-li podezření, že někdo zneužil jeho účet nebo zná jeho heslo, okamžitě si ho změnit a uzná-li to za potřebné, kontaktovat Shipvio s.r.o.;
   10. nevydávat se za jinou osobu;
   11. v případě, že bude Aplikaci (či jiné Služby) využívat prostřednictvím mobilního telefonu, používat ji tak, aby neporušoval obecně závazné právní předpisy a aby tím nemohl způsobit jakoukoli škodu;
   12. bez souhlasu společnosti Shipvio s.r.o. při využívání Služeb nepropagovat výrobky či služby, s výjimkou nabídky služeb souvisejících s danou přepravou;
   13. zdržet se jakéhokoli jednání, které by poškozovalo nebo by mohlo ohrozit pověst společnosti Shipvio s.r.o.;
   14. v případě porušení těchto Všeobecných smluvních podmínek plně ochránit a odškodnit společnost Shipvio s.r.o. nebo jiné Uživatele proti jakýmkoli nárokům (včetně nároků na související náklady) vzneseným proti společnosti Shipvio s.r.o. v důsledku takového porušení těchto Všeobecných smluvních podmínek;
   15. nevyužívat v případě, že je Dopravcem, služby společnosti Shipvio s.r.o. mimo rámec své podnikatelské činnosti či mimo rámec samostatného výkonu povolání ve smyslu ust. § 419 občanského zákoníku.
  2. Uživatelé při využití Služeb berou na vědomí, že:
   1. podávání nabídek volných nákladů a volných vozidel pro silniční přepravu a jiná využití Služeb jinými Uživateli nepodléhají automatické kontrole ze strany společnosti Shipvio s.r.o. a že využití Služeb jinými Uživateli jakkoli neznamená, že by společnost Shipvio s.r.o. takové využití Služeb schvalovala. Shipvio s.r.o. v každém případě uvítá jakékoli upozornění ze strany Uživatelů o tom, že dochází k porušování těchto VSP ze strany jiných Uživatelů;
   2. Shipvio s.r.o. jakkoli neodpovídá za připojení Uživatelů k internetu. Součástí Služeb není poskytování připojení k internetu, a je tudíž věcí Uživatelů, aby si takové připojení zajistili, a aby si zajistili i takové technické vybavení, které bude pro využití Služeb dostačující;
   3. nemají, s výjimkou uvedenou v čl. IX. odst. 6 těchto VSP, nárok na jakoukoli odměnu v souvislosti s používáním Služeb ani za jejich propagaci, ledaže se s nimi Shipvio s.r.o. písemně dohodne jinak;
   4. Shipvio s.r.o. má právo poskytovat na základě využívání jejích Služeb Uživateli třetím osobám reference o službách poskytnutých Uživatelům a i jinak využívat tyto informace k vlastní propagaci, tj. zejména využít k vlastní propagaci jméno Uživatele a informace o Službě, která mu byla poskytnuta, s výjimkou uvedení ceny poskytnuté Služby;
   5. společnost Shipvio s.r.o. v rámci své činnosti pouze zprostředkovává Uživatelům prostřednictvím Aplikace uzavírání přepravních smluv a jakkoli neručí za kvalitu přepravních služeb poskytovaných Odesílatelům Dopravci nebo za splnění jakékoli povinnosti vyplývající ze smlouvy, kterou v rámci své činnosti zprostředkovala.
  3. Každý Uživatel odpovídá za to, že veškeré osoby, které využívají Služeb prostřednictvím jeho uživatelského účtu, splňují podmínky pro využití Služeb dle těchto Všeobecných smluvních podmínek, že jsou seznámeny se zněním těchto Všeobecných smluvních podmínek a že je dodržují a že udělily souhlas se zpracováním osobních údajů nezbytný k používání Aplikace.
  4. Shipvio s.r.o. neodpovídá Uživatelům za činnost či nečinnost kteréhokoli z Dopravců nebo Odesílatelů.
  5. Shipvio s.r.o. neodpovídá Uživatelům za nezajištění Služeb, ani jakkoli jinak neodpovídá za škodu či jinou újmu, která Uživatelům vznikne či která by jim mohla vzniknout v důsledku omezení, změny či ukončení poskytování Služeb, znemožnění přístupu Uživatele k jeho uživatelskému účtu, smazání uživatelského účtu či v případě využití jakéhokoli jiného práva společnosti Shipvio s.r.o. dle těchto VSP či dle právních předpisů. Shipvio s.r.o. dále nenese odpovědnost za újmu, která Uživatelům či třetím osobám vznikne v důsledku porušení povinností společností Shipvio s.r.o. nebo v důsledku vyšší moci.
  6. Uživatel není oprávněn bez písemného souhlasu společnosti Shipvio s.r.o. postupovat ani jinak převádět svá práva vyplývající z těchto Všeobecných smluvních podmínek na třetí osobu.
  7. Uživatelé se užíváním Služeb vzdávají práva domáhat se po společnosti Shipvio s.r.o. náhrady újmy, která jim bude způsobena při používání Služeb. Shipvio s.r.o. bere na vědomí, že se Uživatel takto nemůže vzdát práva k náhradě újmy způsobené mu na jeho přirozených právech, anebo způsobené úmyslně či z hrubé nedbalosti.
  8. Uživatelé tímto výslovně prohlašují, že jim byla dána možnost odchýlit se po dohodě se společností Shipvio s.r.o. od těchto Všeobecných smluvních podmínek a že s vědomím těchto skutečností Služby využívají.
  9. Každý Uživatel je oprávněn kdykoliv ukončit používání Služeb nebo kterékoli jejich části; závazky vyplývající z již uzavřených smluv tímto nejsou dotčeny.
 6. Zvláštní smluvní podmínky pro Aplikaci
  1. Uzavření smlouvy:
    

   1. K uzavření smlouvy mezi Zájemcem a společností Shipvio s.r.o., jejíž součástí jsou tyto Všeobecné smluvní podmínky, dochází provedením registrace Zájemce na Webových stránkách, případně v rámci Aplikace, a to způsobem popsaným níže. Shipvio s.r.o. v rámci Webových stránek a/nebo Aplikace uveřejňovat další podmínky, za jakých může Zájemce provést registraci a využívat Služby (dále jen “Nabídka”). Zájemce je v této souvislosti vyzván, aby si vybral z předem definovaných Nabídek, a to z varianty registrace odesílatele, která je nabízena jako výchozí, a z varianty registrace dopravce, kterou je Zájemce, který bude Služby využívat jako Dopravce, povinen aktivně zvolit.
   2. Po kliknutí na Nabídku je Zájemce přesměrován na příslušný registrační formulář Služby.
   3. Zájemce se zavazuje pravdivě a úplně vyplnit registrační formulář Služby, kde zaklikne souhlas s těmito Všeobecným smluvními podmínkami a se zpracováním svých osobních údajů. Potvrzení a odeslání objednávky Služeb společnosti Shipvio s.r.o. Zájemce provede kliknutím na tlačítko REGISTROVAT SE.
   4. K uzavření smlouvy mezi Zájemcem a společností Shipvio s.r.o., jejíž součástí jsou tyto Všeobecné smluvní podmínky, dochází kliknutím na tlačítko REGISTROVAT SE. Zájemce je tím zaregistrován a stává se tím Uživatelem a zároveň Objednatelem ve smyslu čl. VII. odst. 1 těchto VSP. Smlouva dle předchozí věty je uzavírána na dobu neurčitou.
  2. Uživatel, který je zároveň odesilatel, má právo:
    

   1. založit si svůj uživatelský účet a na tomto účtu měnit nebo odstraňovat zadané údaje;
   2. kdykoliv svůj uživatelský účet smazat;
   3. podávat prostřednictvím Aplikace jednotlivé poptávky volných vozidel pro silniční přepravu za účelem přepravy konkrétního jím specifikovaného nákladu a tyto poptávky stornovat;
   4. být v rámci Aplikace upozorněn na nabídky volných vozů pro silniční přepravu učiněné Dopravci v návaznosti na jeho konkrétní poptávku;
   5. zobrazit v rámci Aplikace profily jednotlivých Dopravců, jejich hodnocení jinými Odesílateli a komentáře jiných Odesílatelů vyjadřující se k Dopravcem poskytovaným službám;
   6. hodnotit v rámci Aplikace spokojenost se službami jednotlivých Dopravců, popř. k takovému hodnocení Dopravcem poskytnutých služeb připojit komentář;
   7. závazně prostřednictvím Aplikace přijímat nabídky Dopravců na přepravu jím specifikovaného nákladu;
   8. použít Aplikaci za níže uvedených podmínek pro odstoupení od přepravní smlouvy odsouhlasené prostřednictvím Aplikace mezi ním a příslušným Dopravcem;
   9. sledovat prostřednictvím Aplikace pohyb jeho nákladu při přepravě Dopravcem;
   10. zobrazit v rámci Aplikace detailní přehled nákladů přepravených pro něj Dopravci.
  3. Uživatel, který je zároveň odesilatel, má povinnost:
    

   1. na vyžádání společnosti Shipvio s.r.o. písemně či prostřednictvím e-mailu odeslaného na adresu [email protected] společnosti Shipvio s.r.o. splnění podmínek pro užívání Aplikace Odesílatelem, zejm. podmínek uvedených v čl. V. odst. 1 písm. c), doložením kopie následujících listin:
    1. výpis z obchodního rejstříku Odesílatele ne starší tří měsíců, pokud je Odesílatel právnickou osobou nebo fyzickou osobou zapsanou jako subjekt v obchodním rejstříku;
    2. výpis z živnostenského rejstříku Odesílatele ne starší tří měsíců nebo jiné osvědčení prokazující oprávnění Odesílatele podnikat dle jiného zákona než zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ne starší tří měsíců,;
    3. osvědčení o registraci plátcem DPH Odesílatele, pokud je Odesílatel plátcem DPH,
     a to do 7 dnů od vyžádání těchto dokumentů společností Shipvio s.r.o.
  4. Uživatel, který je zároveň dopravce, má právo:
    

   1. založit si svůj uživatelský účet a na tomto účtu měnit nebo odstraňovat zadané údaje;
   2. kdykoliv svůj uživatelský účet smazat;
   3. podávat v návaznosti na konkrétní poptávky Odesílatelů prostřednictvím Aplikace jednotlivé nabídky volných vozidel pro silniční přepravu a tyto nabídky za níže uvedených podmínek stornovat;
   4. zobrazit v rámci Aplikace profily jednotlivých Dopravců, jejich hodnocení Odesílateli a komentáře Odesílatelů vyjadřující se k Dopravci poskytovaným službám;
   5. použít Aplikaci za níže uvedených podmínek pro odstoupení od přepravní smlouvy odsouhlasené prostřednictvím Aplikace mezi ním a příslušným Odesílatelem;
   6. sledovat při přepravě sjednané mezi ním a Odesílatelem prostřednictvím Aplikace pohyb předmětného nákladu;
   7. zobrazit v rámci Aplikace detailní přehled nákladů jím přepravených pro Odesílatele.
  5. Uživatel, který je zároveň dopravce, má povinnost:
    

   1. doložit písemně či prostřednictvím e-mailu odeslaného na adresu [email protected] společnosti Shipvio s.r.o. splnění podmínek pro užívání Aplikace Dopravcem, zejm. podmínek uvedených v čl. V. odst. 1 písm. d):
    1. doložením kopie výpisu z živnostenského rejstříku Dopravce ne starší tří měsíců a dokladu prokazujícího splnění podmínky řádného pojištění Dopravce ve smyslu čl. V. odst. 1 písm. d) těchto VSP, a to nejpozději k okamžiku, kdy Dopravce poprvé provádí vložení nabídky na přepravu;
    2. a na vyžádání společnosti Shipvio s.r.o. také doložením kopie výpisu z obchodního rejstříku Dopravce ne staršího tří měsíců, pokud je Dopravce právnickou osobou nebo fyzickou osobou zapsanou jako subjekt v obchodním rejstříku, a osvědčení o registraci plátcem DPH Dopravce, pokud je Dopravce plátcem DPH, a to do 7 dnů od vyžádání těchto dokumentů společností Shipvio s.r.o.
   2. v souvislosti s plněním přepravních smluv uzavíraných na základě akceptace nabídky Dopravce Odesílatelem zajistit dodržování veškerých obecně závazných právních předpisů vztahujících se na činnost přepravy nákladů ze strany konkrétních fyzických osob, které se na plnění takové smlouvy budou podílet;
   3. zajistit, aby každé vozidlo jím využívané pro plnění výše uvedených přepravních smluv splňovalo během plnění takových smluv technické požadavky stanovené obecně závaznými právními předpisy vztahujícími se na provozování činnosti přepravy nákladů a příslušný typ vozidla a bylo vybaveno funkčním GPS modulem vyhovujícím Technickým požadavkům;
  6. Práva a povinnosti společnosti Shipvio s.r.o.:
    

   1. Společnost Shipvio s.r.o. má právo i bez předchozího upozornění:
    1. kdykoliv deaktivovat jakýkoli uživatelský účet nebo přístupové údaje k uživatelskému účtu, zejména v případě, že Uživatel bude porušovat tyto Všeobecné smluvní podmínky;
    2. na základě žádosti Uživatele vkládat do jeho účtu informace;
    3. využít číslo mobilního telefonu Uživatele (pokud je jí toto číslo známo), zejména zapomene-li Uživatel heslo a požádá-li o nové heslo. Shipvio s.r.o. je rovněž oprávněna využít číslo mobilního telefonu pro zasílání notifikací a jiných zpráv vztahujících se ke Službám. Zasílání těchto zpráv nebo jejich části může Uživatel kdykoli zrušit a znovu aktivovat;
    4. měnit údaje v účtu Uživatele, resp. údaje do jeho účtu doplňovat bez výslovné žádosti Uživatele, a to zejména v případě opravy chyb a zjevných nesprávností. Uživatel schválením těchto VSP uděluje společnosti Shipvio s.r.o. s postupem dle předchozí věty výslovný souhlas.
   2. Společnost Shipvio s.r.o. se zavazuje na žádost Uživatele smazat jeho uživatelský účet a veškeré jeho osobní údaje; společnost Shipvio s.r.o. však není povinna smazat údaje o Uživatelem provedených transakcích;
   3. Společnost Shipvio s.r.o. Odesílatelům negarantuje žádný minimální počet nabídek volných vozů učiněných v návaznosti na konkrétní poptávku Odesílatele ze strany Dopravců.
  7. Zájemci dále berou na vědomí, že společnost Shipvio s.r.o. není povinna zajistit funkčnost uživatelského účtu Uživatele jako Dopravce v plném rozsahu dříve, než Dopravce splní veškeré povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 5 písm. a) bod i.
  8. Zájemci dále berou na vědomí a souhlasí s tím, že při využívání Služeb společnosti Shipvio s.r.o. lze provádět úhrady Cen za přepravu nákladu výlučně skrze systém společnosti Shipvio s.r.o. na základě faktury se splatností 14 dnů vystavené za tímto účelem Odesílateli, přičemž společnost Shipvio s.r.o. se tímto zavazuje obstarat pro Dopravce přijetí peněžní částky odpovídající Ceně za přepravu nákladu od Odesílatele. Společnost Shipvio s.r.o. je následně povinna po strhnutí Odměny za poskytnuté Služby vyplatit částku ve výši rozdílu mezi konkrétní Cenou za přepravu nákladu a příslušnou Odměnou na bankovní účet Dopravce, který Dopravce uvedl při své registraci, a to nejpozději do 30 dnů od přijetí peněžní částky odpovídající Ceně za přepravu nákladu od Odesílatele. Dopravce je povinen v této souvislosti společnosti Shipvio s.r.o. řádně vystavovat odpovídající daňové doklady (faktury) odpovídající zákonným požadavkům.
  9. Zájemci berou na vědomí, že storno přepravní smlouvy uzavřené s jiným Uživatelem na základě zprostředkování společností Shipvio s.r.o. lze ze strany Dopravce nebo Odesílatele provést bezplatně nejpozději 24 hodin před termínem, kdy má být dle příslušné smlouvy zahájena přeprava nákladu. V případě, že Dopravce nebo Odesílatel provede storno takové smlouvy později, má povinnost uhradit společnosti Shipvio s.r.o. storno poplatek, jehož výše činí 50% Ceny za přepravu nákladu a který bude následně do 30 dnů od jeho uhrazení v plné výši vyplacen druhé smluvní straně příslušné přepravní smlouvy.
  10. Tato zvláštní část těchto Všeobecných smluvních podmínek (článek VI.) má přednost před ostatními částmi těchto Všeobecných smluvních podmínek, kromě části uvedené v čl. VII. těchto VSP.
 7. Zvláštní smluvní podmínky pro zprostředkování uzavírání smluv o přepravě věcí Dopravcem
  1. Uzavření smlouvy.
    

   1. Součástí nabídky Služeb, kterou společnost Shipvio s.r.o. předkládá Zájemci způsobem uvedeným výše v čl. VI. odst. 1 těchto VSP, je rovněž nabídka na zprostředkování uzavírání smluv o přepravě věcí společností Shipvio s.r.o. Nabídka zprostředkovatelských služeb je neoddělitelnou součástí obecné nabídky na využívání Služeb dle čl. VI. odst. 1 těchto VSP a akceptace nabídky v rozsahu zprostředkování je nezbytnou podmínkou pro celkovou akceptaci nabídky na využívání Služeb.
  2. Předmět smlouvy.
    

   1. Předmětem smlouvy o zprostředkování je zprostředkování uzavírání smluv o přepravě věcí (případně i jiných smluv obdobného typu) jednotlivými Dopravci s jednotlivými Odesílateli, přičemž toto zprostředkování bude realizováno společností Shipvio s.r.o. prostřednictvím fungování Aplikace.
   2. Zájemce prohlašuje, že příslušné konkrétní parametry zprostředkovávaných smluv o přepravě budou vždy specifikovány prostřednictvím Aplikace na základě jím vložených údajů, a sice:
      

    1. v případě Dopravce údajů o volných vozidlech pro silniční přepravu, o jejich parametrech, volných kapacitách, termínech, ve kterých jsou tato vozidla nabízena, o ceně, za kterou Dopravce nabízí přepravu a dalších s tím souvisejících údajů;
    2. v případě Odesílatele údajů o volných nákladech, o jejich parametrech, termínech, ve kterých jsou přepravní služby poptávány a dalších s tím souvisejících údajů.
  3. Zájemce bere na vědomí, že zprostředkování uzavírání smluv ve smyslu tohoto článku VSP je společností Shipvio s.r.o. v rámci Služeb poskytovaných Dopravci prováděno za odměnu, jež činí 3 až 8 % z celkové ceny za přepravu nákladu Odesílatele Dopravcem z příslušné společností Shipvio s.r.o. zprostředkované smlouvy (dále jen „Odměna“). Nebude-li mezi Smluvními stranami stanoveno jinak, Odměna dle předchozí věty zahrnuje veškeré poplatky a odměnu za obstarání přijetí peněžní částky odpovídající Ceně za přepravu nákladu prostřednictvím Aplikace. Zájemce dále bere na vědomí, že způsob výpočtu odměny za zprostředkování a její výše dle tohoto článku VSP je stanovena jako výchozí a že způsob jejího výpočtu a její výše může být společností Shipvio s.r.o. v rámci změny těchto VSP nebo konkrétní nabídky na zprostředkování stanovena odchylně.
  4. Zájemce dále bere na vědomí, že v případě, že v rámci období 365 dnů jako Dopravce víc jak 3 krát stornuje přepravní smlouvu zprostředkovanou společností Shipvio s.r.o. a uzavřenou s jiným Uživatelem nebo dopravu sjednanou na základě takové smlouvy nerealizuje, a to z důvodů nikoli na straně Odesílatele, může být v souladu s čl. IV. odst. 1 písm. a) těchto VSP jeho uživatelský učet společností Shipvio s.r.o. kdykoli deaktivován.
  5. Smluvní strany se zavazují, že budou při zprostředkovávání uzavření výše popsaných smluv vzájemně spolupracovat a poskytovat si součinnost.
  6. Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2450 občanského zákoníku.
  7. Odměna.
    

   1. Odměnu společnosti Shipvio s.r.o. za zprostředkování je povinen hradit Dopravce. Odměna společnosti Shipvio s.r.o. je hrazena strhnutím částky odpovídající výši konkrétní Odměny v daném případě, a to z prostředků, které společnost Shipvio s.r.o. v souladu s těmito VSP přijme od Odesílatele jako úhradu Ceny za přepravu nákladu za Dopravce. Společnost Shipvio s.r.o. v takovém případě provede zápočet své pohledávky za Dopravcem na úhradu příslušné Odměny na odpovídající část pohledávky Dopravce za společností Shipvio s.r.o. na vydání úhrady Ceny za přepravu nákladu. Uživatel akceptací těchto VSP uděluje společnosti Shipvio s.r.o. s postupem uvedeným v předchozí větě souhlas.
   2. Zájemce bere na vědomí, že v případě, že v rámci období 365 dnů jako Dopravce víc jak 3 krát stornuje přepravní smlouvu zprostředkovanou společností Shipvio s.r.o. a uzavřenou s jiným Uživatelem nebo dopravu sjednanou na základě takové smlouvy nerealizuje, a to z důvodů nikoli na straně Odesílatele, vzniká společnosti Shipvio s.r.o. vůči Dopravci nárok na zaplacení jednorázové odměny za zprostředkování příležitosti k uzavření smluv ve výši 5000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) (dále jen „Jednorázová odměna“). Tím není jakkoli dotčen případný nárok společnosti Shipvio s.r.o. na Odměnu.
   3. Jednorázovou odměnu společnosti Shipvio s.r.o. dle předchozího bodu tohoto odstavce je Dopravce povinen uhradit bezhotovostním převodem na účet na účet č. 115-2356020247/0100 vedený u obchodní společnosti Komerční banka, a.s., a to na základě faktury se splatností 15 dní vystavené mu za tímto účelem společností Shipvio s.r.o.
  8. Práva a povinnosti Společnosti Shipvio s.r.o. – Shipvio s.r.o. se zavazuje:
    

   1. zprostředkovávat uzavírání přepravních smluv dle zadání Objednatele s veškerou odbornou péčí, chránit jí známé zájmy Objednatele;
   2. vystavovat Dopravci řádné daňové doklady týkající se Odměn za Služby mu poskytnuté společností Shipvio s.r.o. uhrazených Dopravcem způsobem uvedeným výše v tomto odstavci.
  9. Další práva a povinnosti Smluvních stran:
    

   1. Dopravce je povinen zaplatit společnosti Shipvio s.r.o. Odměnu v dohodnuté výši a termínech v souladu se smlouvou uzavřenou mezi ním a společností Shipvio s.r.o. postupem dle čl. VI. odst. 1 těchto VSP, jejíž součástí jsou tyto VSP.
   2. Dopravce i Odesílatel jsou povinni poskytovat společnosti Shipvio s.r.o. veškerou potřebnou součinnost a veškeré informace a podklady potřebné k výkonu zprostředkovatelské činnosti dle těchto VSP.
  10. Veškeré informace sdělené kteroukoliv ze Smluvních stran při plnění povinností dle uzavřené smlouvy budou považovány za přísně důvěrné a nesmí být zpřístupněny či jakýmkoliv jiným způsobem sděleny třetí osobě, s výjimkou informací, které byly v okamžiku sdělení veřejně známé nebo informací, které Smluvní strany získaly od třetích osob.
  11. Tato zvláštní část těchto Všeobecných smluvních podmínek (článek VII.) má přednost před ostatními částmi těchto Všeobecných smluvních podmínek.
 8. Licenční podmínky, práva duševního vlastnictví
  1. S výjimkou nepřenosného osobního práva na využití Služeb v souladu s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami nenabývají Uživatelé využitím Služeb žádná práva duševního vlastnictví k právům Shipvio na duševní vlastnictví, ani práva k duševnímu vlastnictví jiných osob. Uživatelé zejména nejsou oprávněni jakkoli využívat ochranné známky, loga a grafiky Shipvio, název “Shipvio s.r.o.” či “Shipvio”, ledaže jde o využití, které slouží k propagaci společnosti Shipvio s.r.o. a je v souladu s účelem uvedeným v preambuli těchto VSP.
  2. Shipvio vytváří různý software, přičemž aby ho Uživatelé Služby mohli používat, může být v některých případech (Android, iOS, apod.) vyžadováno stažení takového softwaru. Uživatel bere na vědomí, že v takovém případě se software může po zavedení nové verze automaticky aktualizovat.
  3. Shipvio tímto Uživatelům uděluje osobní, celosvětovou, bezplatnou, nepřevoditelnou a nevýhradní licenci k používání Softwaru časově omezenou na dobu využívání Služeb v souladu s těmito VSP. Tato licence je poskytována výlučně za účelem používání Služeb pro vlastní (osobní) potřebu Uživatelů. Software ani žádnou jeho část není Uživatel oprávněn kopírovat, pozměňovat, distribuovat, prodávat ani pronajímat ani nesmí provádět zpětnou analýzu zdrojového kódu (reverzní inženýring) Softwaru ani se pokoušet jej extrahovat. Výjimkou jsou případy, kdy k tomu Uživatel má od společnosti Shipvio s.r.o. výslovné písemné povolení nebo pokud Software či jeho část společnost Shipvio s.r.o. označí za open source nebo free software, a to v rozsahu, v němž je Software za open source nebo free software označen.
  4. Pokud Software či jeho část společnost Shipvio s.r.o. označí za open source nebo free software, je oprávněna s užíváním takové open source nebo free software licence spojit určité podmínky a i jinak licenci k open source definovat, a to i nad rámec těchto Všeobecných smluvních podmínek.
  5. Uživatelé nejsou oprávněni vytvářet odvozená díla na základě Aplikace, Softwaru nebo Webových stránek.
 9. Exkluzivita
  1. Uživatel se akceptací těchto VSP zavazuje, že v případě, že se Uživatel a společnost Shipvio s.r.o. nedohodnou jinak, veškeré přepravní, zasílatelské a jiné smlouvy obdobného typu s kterýmkoli jiným Uživatelem, s nímž uzavře smlouvu na základě využití Služeb společnosti Shipvio s.r.o., zejm. pak na základě využití Aplikace, bude i nadále sjednávat výhradně využitím Služeb společnosti Shipvio s.r.o. Uživatel zejména není oprávněn uzavírat přepravní, zasílatelské nebo jiné smlouvy obdobného typu s jakýmkoli jiným Uživatelem, s nímž uzavře smlouvu na základě využití Služeb společnosti Shipvio s.r.o., na přímo bez využití Služeb společnosti Shipvio s.r.o. či využitím služeb jakéhokoli jiného zprostředkovatele, či jakýmkoli jiným způsobem při provozování přepravy nákladů společnost Shipvio s.r.o. obcházet.
  2. Povinnosti a omezení stanovená Uživateli v předchozím odstavci zanikají uplynutím pěti let od okamžiku, kdy dojde k ukončení spolupráce mezi ním a společností Shipvio s.r.o., např. tím, že Uživatel provede deaktivaci svého uživatelského účtu za účelem definitivního ukončení spolupráce a využívání Služeb společnosti Shipvio s.r.o. dle těchto VSP, a to za podmínky, že spolupráce Uživatele se společností Shipvio s.r.o. a využívání jejích Služeb nebude během této lhůty obnoveno. Uživatel přitom bere na vědomí, že za obnovení spolupráce a využívání Služeb společnosti Shipvio s.r.o. dle předchozí věty se považuje nejen opětovná aktivace téhož uživatelského účtu, ale též zřízení nového uživatelského účtu nebo jakákoli jiná forma obnovení spolupráce a využití Služeb.
  3. Uživatel, který je Odesílatelem, se akceptací těchto VSP zavazuje hradit celou Cenu za přepravu nákladu z jakékoli smlouvy zprostředkované společností Shipvio s.r.o. a uzavřené mezi ním a dalším Uživatelem výlučně prostřednictvím systému společnosti Shipvio s.r.o. uvedeného v čl. VI. odst. 8 těchto VSP.
  4. Uživatel, který je Dopravcem, se akceptací těchto VSP zavazuje přijímat úhrady Cen za přepravu nákladu z jakékoli smlouvy zprostředkované společností Shipvio s.r.o. a uzavřené mezi ním a dalším Uživatelem výlučně tak, že mu částka odpovídající Ceně za přepravu nákladu bude po jejím přijetí společností Shipvio s.r.o. od Odesílatele a po následném stržení částky odpovídající Odměně ve smyslu čl. VII. odst. 3 písm. a) VSP vyplacena společností Shipvio s.r.o.
  5. V případě porušení povinnosti Uživatele, resp. zákazu dle čl. IX odst. 1 těchto VSP je společnost Shipvio s.r.o. po Uživateli oprávněna požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 250. 000,- Kč za každé jednotlivé porušení. V případě porušení povinnosti Uživatele, resp. zákazu dle čl. IX odst. 3 a/nebo odst. 4 těchto VSP je společnost Shipvio s.r.o. po Uživateli oprávněna požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 250.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. Nárok na náhradu škody v plné výši tímto není dotčen (ustanovení § 2050 obč. zák. se nepoužije). Uživatel akceptací těchto VSP výslovně prohlašuje, že výše uvedené smluvní pokutu považuje za zcela přiměřenou, nenacházející se v rozporu s dobrými mravy.
  6. V případě, že Uživatel upozorní společnost Shipvio s.r.o. na porušení povinností a/nebo omezení stanovených Uživatelům v čl. IX odst. 1, odst. 3 a/nebo odst. 4 těchto VSP jiným Uživatelem, a jím tvrzené porušení se ukáže jako pravdivé, vzniká mu uplynutím sedmi dní ode dne, kdy bude společnosti Shipvio s.r.o. uhrazena smluvní pokuta dle předchozího odstavce vztahující se k porušení, na něž tento Uživatel upozornil, nárok na poskytnutí jednorázové odměny ze strany společnosti Shipvio s.r.o. ve výši 125.000,- Kč.
 10. Změny Všeobecných smluvních podmínek
  1. Těmito Všeobecnými smluvními podmínkami se řídí smluvní vztah mezi Uživatelem a společností Shipvio s.r.o.
  2. Tyto Všeobecné smluvní podmínky nejsou neměnné. Nesouhlasí-li Uživatel s kteroukoli jejich částí, má právo společnost Shipvio s.r.o. kontaktovat a sdělit jí svůj protinávrh, resp. připomínky k těmto Všeobecným smluvním podmínkám. Uzavřou-li Smluvní strany samostatnou písemnou smlouvu, bude mít znění takové smlouvy přednost před Všeobecnými smluvními podmínkami. Při výkladu těchto Všeobecných smluvních podmínek se použije i praxe, která bude mezi Smluvními stranami zavedena, avšak ani taková praxe není způsobilá sama o sobě text (podmínky) těchto Všeobecných smluvních podmínek změnit.
  3. Shipvio s.r.o. je oprávněna tyto Všeobecné smluvní podmínky nebo jakékoli dodatečné podmínky týkající se určité Služby příležitostně měnit, například z důvodu změn platných zákonů, vylepšování nebo jiných změn Služeb. Shipvio s.r.o. je zejména oprávněna tyto Všeobecné smluvní podmínky změnit, pokud nezbytnost takové změny vyplývá z právních předpisů země, v níž jsou Služby poskytovány.
  4. Svým dalším využitím Služeb poté, kdy došlo ke změně těchto Všeobecných smluvních podmínek a opětovným kliknutím na tlačítko “SOUHLASÍM”, vyjadřuje Uživatel svůj souhlas se změněným zněním těchto Všeobecných smluvních podmínek, případně se změněným zněním souhlasu se zpracováním osobních údajů.
  5. Shipvio s.r.o. se zavazuje zprávu o změnách podmínek zveřejňovat na svých webových stránkách. Změny nebudou uplatňovány zpětně a nebudou nabývat účinnosti dříve než 8 dní po uveřejnění. Změny týkající se nových funkcí určité Služby nebo změny provedené z právních důvodů však nabudou účinnosti okamžitě. Jestliže se změněnými podmínkami určité Služby nebude Uživatel souhlasit, je povinen Službu přestat používat.
  6. Uživatel se zavazuje znění Všeobecných smluvních podmínek pravidelně kontrolovat.
 11. Společná ustanovení
  1. Všeobecné smluvní podmínky neudělují práva žádným třetím stranám.
  2. Bude-li Uživatel tyto Všeobecné smluvní podmínky porušovat a nebude-li společnost Shipvio s.r.o. na toto porušení reagovat, neznamená to, že by se Shipvio s.r.o. vzdávala jakýchkoli práv, která jí případně náleží (jako například právo dále v budoucnu činit nezbytná právní jednání vedoucí k uplatnění jejich práv).
  3. Pokud vyjde najevo, že určité ustanovení těchto Všeobecných smluvních podmínek není vynutitelné, nebude mít tato skutečnost vliv na žádné jiné ustanovení.
  4. Pokud jakýkoli závazek vyplývající z těchto Všeobecných smluvních podmínek, který však netvoří jejich podstatnou náležitost, je nebo se stane nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelný od ostatních ustanovení těchto Všeobecných smluvních podmínek, a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoli ostatních závazků dle těchto Všeobecných smluvních podmínek. Týká-li se důvod neplatnosti jen takové části právního jednání, kterou lze od jeho ostatního obsahu oddělit, je neplatnou jen tato část, lze-li předpokládat, že by k právnímu jednání došlo i bez neplatné části, rozpoznala-li by strana neplatnost včas.
  5. Vyjádří-li Uživatel svůj nesouhlas s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami, není oprávněn Služby dále využívat, ledaže se Uživatel se společností Shipvio s.r.o. dohodne jinak.
  6. Uživatel bere na vědomí, že vznese-li návrh na změnu těchto Všeobecných smluvních podmínek, bude až do okamžiku, kdy taková změna bude ze strany společnosti Shipvio s.r.o. výslovně písemně akceptována, nebo než dojde k jiné dohodě mezi Uživatelem a společností Shipvio s.r.o., oprávněn Služby využívat dle těchto nezměněných Všeobecných smluvních podmínek. Pokračování v poskytování Služeb nemůže být vykládáno jako souhlas společnosti Shipvio s.r.o. s návrhem na změnu Všeobecných smluvních podmínek, která byla Uživatelem vznesena, ledaže takový souhlas bude společností Shipvio s.r.o. výslovně písemně udělen.
  7. Práva a povinnosti dle těchto Všeobecných smluvních podmínek zůstávají v platnosti i po té, kdy Uživatel přestane služby využívat, jakož i po té, kdy Služby přestanou být poskytovány.
  8. K uzavření smlouvy dle těchto Všeobecných smluvních podmínek může dojít ve všech jazykových verzích uveřejněných na Webových stránkách. V případě rozporu mezi více jazykovými verzemi těchto Všeobecných smluvních podmínek je rozhodující jejich český text.
  9. Nároky na smluvní pokuty dle těchto Všeobecných smluvních podmínek nejsou dotčeny nároky na náhradu škody v plné výši.
 12. Doručování
  1. Doručovací adresou společnosti Shipvio s.r.o. je adresa jejího sídla, zapsaná ke dni odeslání zásilky v obchodním rejstříku.
  2. Jakákoli zásilka zasílaná společnosti Shipvio s.r.o. se považuje za doručenou okamžikem jejího převzetí společností Shipvio s.r.o. Nepřevezme-li Shipvio s.r.o. zásilku na své doručovací adrese, považuje se zásilka za doručenou desátým dnem po jejím uložení u poskytovatele poštovních služeb, a to bez ohledu na to, z jakého důvodu k nedoručení zásilky došlo (tj. zásilka se považuje za doručenou i v případě, že se adresát odstěhoval apod.).
  3. Doručovací adresou Uživatele je adresa, kterou daný Uživatel uvedl při své registraci, resp. při zřízení svého uživatelského účtu, popřípadě jiná adresa, kterou Uživatel společnosti Shipvio s.r.o. následně sdělí nebo uvede v nastaveních svého uživatelského účtu.
  4. Jakákoli zásilka zasílaná Uživateli se považuje za doručenou okamžikem jejího převzetí Uživatelem. Nepřevezme-li Uživatel zásilku na své doručovací adrese, považuje se zásilka za doručenou desátým dnem po jejím uložení u poskytovatele poštovních služeb, a to bez ohledu na to, z jakého důvodu k nedoručení zásilky došlo (tj. zásilka se považuje za doručenou i v případě, že se adresát odstěhoval apod.).
  5. Výše uvedené způsoby nevylučují doručování zásilek jinými způsoby, které umožňuje právní řád, tj. např. prostřednictvím datové schránky.
 13. Rozhodné právo a soudní příslušnost
  1. Tyto podmínky a užívání Služeb se řídí právním řádem České republiky. Kolizní normy se nepoužijí, pokud je však jejich použití nezbytné, použijí se ve smyslu umožňujícím aplikaci (užití) českého právního řádu v co nejširším rozsahu.
  2. V nejširším možném rozsahu, v němž volbu soudní příslušnosti umožňují obecně závazné právní předpisy (zejména mezinárodní smlouvy a právní předpisy států, jejichž příslušníky jsou Uživatelé), Smluvní strany sjednávají, že soudy příslušnými k řešení sporů vyplývajících z těchto Všeobecných smluvních podmínek, jakož i z užívání Služeb, jsou soudy České republiky, a to v závislosti na věcné příslušnosti Obvodní soud pro Prahu 1 nebo Městský soud v Praze.
  3. Užíváním Služeb Uživatelé vyjadřují svůj souhlas s výše uvedenou volbou právního řádu a soudní příslušností, pokud takový souhlas mohou platně dát. Shipvio s.r.o. pak s takovou volbou rovněž souhlasí.

  Děkujeme za pozornost, kterou jste těmto Všeobecným smluvním podmínkám věnoval(a).