Obchodní podmínky

 1. Preambule
  1. Vítejte u Všeobecných obchodních podmínek obchodní společnosti Shipvio s.r.o., IČ 045 13 363, se sídlem Sokolovská 81/55, 186 00 Karlín, Praha, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 248693 (dále jen „Shipvio s.r.o.“), provozující technologickou platformu, jež umožňuje střet nabídky a poptávky v oblasti nákladní silniční přepravy, a poskytuje řadu služeb s touto platformou souvisejících. Stejně jako v jiných případech, i poskytování služeb obchodní společností Shipvio s.r.o. se řídí obecně závaznými právními předpisy a v jejich rámci i těmito obchodními podmínkami. Tím, že služby společnosti Shipvio s.r.o. využíváte, vyjadřujete svůj souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Proto si tyto Všeobecné obchodní podmínky prosím pozorně přečtěte.
  2. Uvedená technologická platforma společnosti Shipvio s.r.o. je představována především aplikací, jež může být využívána dvojím způsobem. Jednak odesílateli, tj. právnickými či fyzickými osobami – podnikateli, kteří poptávají zajištění přepravy pro své náklady, jednak Dopravci, tedy právnickými či fyzickými osobami – podnikateli, kteří společností Shipvio s.r.o. poptávané přepravní služby poskytují. Hlavními funkcemi předmětné aplikace je předávání poptávek po přepravě zboží Odesílateli a získávání nabídek na přepravu tohoto zboží (Nákladu), jejich hodnocení a závazné objednávání služeb – uzavírání smlouvy. Kromě nich však aplikace obsahuje i řadu dalších funkcionalit, jako je sledování průběhu přepravy, hodnocení služeb atd.
  3. Samotné objednávání přepravy, podrobněji popsané dále v těchto Všeobecných obchodních podmínkách, probíhá na základě poptávky odesílatele, kterou odesílatel prostřednictvím aplikace odešle společně s hlavními parametry požadované přepravy společnosti Shipvio s.r.o. V návaznosti na poptávku odesílatele společnost Shipvio s.r.o. vyhledá nejvhodnějšího Dopravce a skrze předmětnou aplikaci jej kontaktuje. Následně je umožněno Dopravci reagovat na konkrétní poptávku a skrze aplikaci předat společnosti Shipvio s.r.o. svoji nabídku na přepravu, obsahující zejména její cenu. Společnost Shipvio s.r.o. předkládá skrze aplikaci odesílateli nabídky na přepravu získané od Dopravců včetně informací o ceně a kapacitních možnostech. Odesílateli je následně umožněno zvolit některou ze stávajících nabídek a závazně ji také akceptovat.
  4. Tyto VOP jsou základními obchodními podmínkami společnosti Shipvio s.r.o., platnými a závaznými pro uživatele aplikace Shipvio s.r.o., ať již při sjednávání přepravy či při využívání jakýchkoli jiných služeb poskytovaných společností Shipvio s.r.o., a to od okamžiku, kdy těchto služeb, popř. aplikace, začne uživatel využívat. Začne-li uživatel využívat i některé další služby, s nimiž jsou spojeny též další (zvláštní) podmínky společnosti Shipvio s.r.o, souhlasí tím uživatel i s těmito zvláštními obchodními podmínkami, které se tím stanou pro něj závazné a budou mít přednost před těmito VOP.
  5. Před tím, než začnete využívat služeb společnosti Shipvio s.r.o., prostudujte si pozorně tyto VOP, jakož i další související dokumenty a podmínky zmíněné v těchto VOP, neboť tyto VOP stanovují podmínky, za nichž lze služeb Shipvio s.r.o. využívat.
  6. Akceptace těchto VOP z Vaší strany je základní podmínkou pro využívání služeb společnosti Shipvio s.r.o. Zakliknutím souhlasu s podmínkami Shipvio s.r.o., odesláním objednávkového formuláře nebo jiným podmínkami naznačeným způsobem potvrzujete, že jste se s těmito VOP seznámili, a zavazujete se je dodržovat. Bez vyjádření souhlasu s těmito VOP nemůže být služeb Shipvio s.r.o. využito. Totéž platí v případě, že začnete využívat některé další služby Shipvio s.r.o., k nimž se váží zvláštní VOP.
 2. Definice
  1. Aplikací” se v těchto Všeobecných obchodních podmínkách (VOP) rozumí mobilní, webová nebo jiná digitální aplikace, kterou Objednatel za použití Softwaru využívá pro objednání přepravy nákladu, získávání nabídek na přepravu předmětného nákladu od obchodní společnosti Shipvio s.r.o., jež jí byly sděleny jednotlivými Zájemci na základě zadaných parametrů nákladu, provádí výběr nejvhodnější nabídky pro přepravu, a kterou Zájemce za použití Softwaru využívá pro nabídku silniční přepravy s uvedením parametrů konkrétní nabídky, jež může být dle výběru obchodní společnosti Shipvio s.r.o. poskytnuta Objednateli. Prostřednictvím této aplikace dochází k posouzení poptávky Objednatele a nabídky Zájemce a dochází k uzavření smlouvy o přepravě mezi Shipvio s.r.o. a Zájemcem a zasílatelské smlouvy mezi Objednatelem a společností Shipvio s.r.o. Prostřednictvím aplikace je dále možno sledovat průběh přepravy, získat potvrzení o doručení nákladu příjemci, jakož i další související služby a funkce.
  2. Cenou za přepravu“ se v těchto VOP rozumí cena bez DPH za přepravu nákladu ze strany Dopravce.
  3. Zasílatelská odměna“ (cena za zajištění přepravy) představuje celkovou cenu bez DPH za zajištění přepravy nákladu Odesílatele ze strany Shipvio s.r.o.
  4. Dopravcem” se v těchto VOP rozumí Zájemce, jenž uzavřel se společností Shipvio s.r.o. Smlouvu o přepravě.
  5. Občanským zákoníkem” se v těchto VOP rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  6. Objednatelem” se v těchto VOP rozumí Uživatel, který při využití Služeb předkládá poptávku po zajištění silniční přepravy, a za tímto účelem prostřednictvím Aplikace uplatňuje svoji poptávku po přepravě nákladu. Ve vztahu ke společnosti Shipvio s.r.o. se jedná o Příkazce.
  7. Odesílatelem” se rozumí Objednatel (Příkazce), jenž uzavřel s obchodní společností Shipvio s.r.o. zasílatelskou smlouvu blíže specifikovanou v článku VII. těchto VOP.
  8. Shipvio” nebo „Shipvio s.r.o.” se rozumí obchodní společnost Shipvio s.r.o., IČO 045 13 363, se sídlem Sokolovská 81/55, 186 00 Karlín, Praha 8, zřízená a existující podle práva České republiky a zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 248693, nebo podle okolností jiná právnická osoba, s níž je Shipvio s.r.o. majetkově propojena. Pokud je v těchto VOP Uživatel oslovován, je tím oslovován obchodní společností Shipvio s.r.o.
  9. Službami” se v těchto VOP rozumí všechny služby poskytované společností Shipvio s.r.o., zejména zajištění přepravy nákladu, získávání nabídek pro takovouto přepravu a sjednávání přepravy nákladu pro Objednatele, resp. Odesílatele. Dále se službami podle těchto VOP rozumí zprostředkování nabídek na přepravu nákladu, a tím naplnění volné kapacity vozů pro silniční dopravu Zájemce, resp. Dopravce. To vše za použití Aplikace.
  10. Nákladem” se rozumí zboží s určitou hodnotou, s výjimkou dle článku 1 Úmluvy CMR, přičemž z přepravy nákladů jsou vyloučeny tyto druhy zboží:
   • jakékoli nebezpečné zboží,
   • vysoce hodnotné či citlivé zboží podléhající krádeži, jako chytré telefony, počítačové komponenty, televizory, kamery apod.,
   • zbraně a munice,
   • starožitné zboží, umělecké zboží jakéhokoliv druhu,
   • motorová vozidla,
   • živá zvířata,
   • zboží vyžadující vývozní či průvozní licenci,
   • alkohol a cigarety,
   • peníze a klenoty.
  11. Smluvními stranami” Zasílatelské smlouvy se rozumí Odesílatel coby Příkazce a společnost Shipvio s.r.o. coby zasílatel.
  12. Smluvními stranami smlouvy o přepravě” se rozumí společnost Shipvio s.r.o. coby Odesílatel a Dopravce, který se společností Shipvio s.r.o. uzavřel smlouvu o přepravě.
  13. Smlouvou o přepravě” se rozumí smlouva uzavřená mezi společností Shipvio s.r.o. a Dopravcem, jejímž předmětem je úplatná přeprava nákladu Příkazce.
  14. Smlouva o zajištění přepravy – Zasílatelská smlouva” je smlouvou mezi Shipvio s.r.o., coby Zasílatelem a Příkazcem (Odesílatelem), jejímž předmětem je úplatné zajištění přepravy nákladu Příkazce.
  15. Softwarem” se v těchto VOP rozumí počítačový program nebo digitální platforma umožňující poskytování Služeb, zejména fungování Aplikace.
  16. Úmluvou” se v těchto VOP rozumí Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR), jejímž účelem je jednotná úprava podmínek přepravní smlouvy v mezinárodní silniční nákladní dopravě, zejména pokud jde o přepravní doklady užívané při této dopravě a odpovědnosti Dopravce.
  17. Uživatelem” se v těchto VOP rozumí každá právnická nebo podnikající fyzická osoba, jež se zaregistruje do Aplikace a využívá Služeb, zejména pak Objednatel a Zájemce.
  18. Všeobecnými obchodními podmínkami” nebo „VOP“ se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky.
  19. Webovými stránkami” se v těchto VOP rozumí webové stránky Aplikace nacházející se na webovém rozhraní www.shipvio.com nebo jiné webové stránky, prostřednictvím nichž jsou poskytovány Služby.
  20. Zájemcem” se v těchto VOP rozumí Uživatel, který při využití Služeb nabízí přepravu nákladů (zboží) silničními vozidly, a za tímto účelem je prostřednictvím Aplikace osloven společností Shipvio s.r.o., coby Odesílatelem nákladu Příkazce. Zájemce předkládá společnosti Shipvio s.r.o. prostřednictvím Aplikace svou nabídku na uskutečnění přepravy nákladu Příkazce.
  21. Účtem uživatele” se v těchto VOP rozumí unikátní účet Uživatele, který jednoznačně definuje Uživatele a jeho pracovní prostředí v Aplikaci podle přihlašovacího emailu a hesla.
 3. Předmět Všeobecných obchodních podmínek a zpracování osobních údajů
  1. Předmětem těchto Všeobecných obchodních podmínek je stanovení práv a povinností Smluvních stran při poskytování Služeb a jejich využívání Uživateli, jakož i podmínek využívání Aplikace.
  2. Zvláštní části těchto Všeobecných obchodních podmínek uvedené v článcích VII. a VIII. těchto Všeobecných obchodních podmínek mají přednost před ostatními (obecnými) částmi těchto Všeobecných obchodních podmínek.
  3. Bude-li Uživatel užívat i dalších Služeb, na které se vztahují zvláštní obchodní podmínky, mají takové zvláštní obchodní podmínky přednost před těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
  4. Při užívání Služeb jsou Uživateli – podnikajícími fyzickými osobami společnosti Shipvio s.r.o. poskytovány osobní údaje, a to obchodní firma, jméno a příjmení, IČO, e-mailové adresy, sídlo, telefon.
  5. Způsob zpracování osobních údajů upravují zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady ochrany osobních údajů“), které naleznete zde.
 4. Práva a povinnosti Shipvio s.r.o.
  1. Shipvio s.r.o. má právo i bez předchozího upozornění:
   1. kdykoliv deaktivovat jakýkoli uživatelský účet nebo přístupové údaje k uživatelskému účtu, zejména v případě, že Uživatel bude porušovat tyto Všeobecné obchodní podmínky;
   2. kdykoli omezit, upravit či ukončit poskytování Služeb;
   3. kdykoli přidávat, měnit nebo odebírat funkce Aplikace, nikoli však k tíži již probíhajících služeb;
   4. v případě opakovaného porušení těchto VOP (např. předáním nepovoleného zboží k přepravě, přistavováním vozidel neodpovídajících smlouvě, sdělováním nesprávných údajů o zboží či nesprávných a neúplných nabídek, přeprava tzv. falešnými Dopravci) znemožnit Uživateli další využívání Služeb, zejména mu zablokovat přístup k využití Služeb z přístroje, který při předchozím využívání Služeb, při němž došlo k porušení VOP, používal;
   5. smazat účet Uživatele, který je fiktivní, duplicitní, neoprávněně vytvořený za jinou osobu, účet Uživatele, který o sobě uvádí nepravdivé údaje, nebo účet vytvořený někým, komu byl účet smazán z důvodu porušení těchto Všeobecných obchodních podmínek;
   6. na základě žádosti Uživatele vkládat do jeho účtu informace;
   7. využít číslo mobilního telefonu Uživatele (pokud je jí toto číslo známo), zejména zapomene-li Uživatel heslo a požádá-li o nové heslo. Shipvio s.r.o. je rovněž oprávněna využít číslo mobilního telefonu pro zasílání notifikací a jiných zpráv vztahujících se ke Službám. Zasílání těchto zpráv nebo jejich části může Uživatel kdykoli zrušit a znovu aktivovat;
   8. měnit údaje v účtu Uživatele, resp. údaje do jeho účtu doplňovat bez výslovné žádosti Uživatele, a to zejména v případě opravy chyb a zjevných nesprávností. Uživatel schválením těchto VOP uděluje společnosti Shipvio s.r.o. s postupem dle předchozí věty výslovný souhlas.
  2. Společnost Shipvio s.r.o. se zavazuje na žádost Uživatele smazat jeho uživatelský účet a veškeré jeho osobní údaje; společnost Shipvio s.r.o. však není povinna smazat údaje o Uživatelem provedených transakcích.
  3. Společnost Shipvio s.r.o. Objednatelům, resp. Odesílatelům negarantuje obdržení nabídky na přepravu jejich nákladů v návaznosti na jejich konkrétní poptávku na přepravu jejich nákladu.
  4. Společnost Shipvio s.r.o. Zájemcům, resp. Dopravcům negarantuje žádnou konkrétní zakázku na přepravu nákladu.
  5. Společnost Shipvio s.r.o. výslovně není povinna zajišťovat nepřetržitou a neustálou dostupnost Služeb.
  6. Využitím kteréhokoli práva dle těchto Všeobecných obchodních podmínek se Shipvio s.r.o. jakkoli nezbavuje ani nezříká jakéhokoli jiného práva, ani takové právo samo o sobě nezaniká. Shipvio s.r.o. má zejména i nadále právo uplatňovat další nároky vůči Uživateli, který porušil tyto Všeobecné obchodní podmínky, zejména požadovat po něm náhradu újmy, která společnosti Shipvio s.r.o. vznikla v důsledku porušení povinností dle těchto Všeobecných obchodních podmínek Uživatelem.
  7. Společnost Shipvio s.r.o. se zavazuje poskytovat své Služby bezvadně, za podmínek sjednaných při stanovených v uzavřené smlouvě či obvyklých, přičemž není garantována žádná mimořádná kvalita, která by šla nad rámec obvyklých služeb, nebylo-li dohodnuto jinak.
 5. Práva a povinnosti Uživatele
  1. Registrace Uživatele:
   1. Každý Uživatel je povinen se před použitím Služeb registrovat do Aplikace na Webových stránkách obchodní společnosti Shipvio s.r.o., a to jako Objednatel, resp. Odesílatel, nebo jako Zájemce, resp. Dopravce, a to vyplněním registračního formuláře nacházejícího se na Webových stránkách či v Aplikaci, ve kterém provede volbu, zda se jedná o Objednatele, resp. Odesílatele, nebo o Zájemce, resp. Dopravce, následně bude přesměrován na příslušný registrační formulář Služby.
   2. Uživatel se zavazuje uvést úplné a pravdivé údaje o sobě požadované v registračním formuláři podle předchozího písmene tohoto odstavce tohoto článku a zároveň zaškrtnout souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a Zásadami ochrany osobních údajů, čímž potvrdí, že s těmito dokumenty a podmínkami souhlasí a seznámil se s nimi. Odesláním registračního formuláře zároveň Uživatel potvrzuje správnost uvedených údajů.
   3. Každý Uživatel je oprávněn kdykoliv svou registraci v Aplikaci zrušit. Ustanovení dle předchozí věty neplatí, je-li Smluvní stranou Smlouvy o přepravě nebo Smlouvu o zajištění přepravy, jež je v platnosti, a to po dobu jejího trvání, nebo po dobu existence nároků z ní (nároky z vadného plnění, na náhradu škody, z bezdůvodného obohacení).
  2. Každý Uživatel se při používání Služeb zavazuje:
   1. nezasahovat do práv jiných Uživatelů a Služby jakkoli nezneužívat;
   2. Služby nevyužívat pro šíření myšlenek, které jsou v rozporu s dobrými mravy, narušují veřejný pořádek nebo které jsou samy o sobě protiprávním jednáním či k takovému jednání podněcují;
   3. zřídit si uživatelský účet a využívat Služby jako Objednatel, resp. Odesílatel pouze v případě, že je právnickou či podnikající fyzickou osobou způsobilou tyto Všeobecné obchodní podmínky platně a bez souhlasu dalších osob či orgánů přijmout a být jimi vázán;
   4. zřídit si uživatelský účet a využívat Služby jako Zájemce, resp. Dopravce pouze v případě, že je právnickou či podnikající fyzickou osobou způsobilou tyto Všeobecné obchodní podmínky platně a bez souhlasu dalších osob či orgánů přijmout a být jimi vázán, je řádně pojištěn pro případ způsobení škody na majetku třetí osoby, a to minimálně v rozsahu vyžadovaném příslušnými obecně závaznými právními předpisy pro provádění přepravy nákladů vozidly pro silniční dopravu, disponuje odpovídajícím oprávněním k přepravě nákladů a k veškerým s tím souvisejícím činnostem;
   5. poskytovat o sobě společnosti Shipvio s.r.o. pravdivé, aktuální a přesné údaje, neprodleně oznamovat společnosti Shipvio s.r.o. jakékoli změny těchto údajů;
   6. nevyužívat Služeb jakýmkoli způsobem, který by omezoval, ztěžoval či znemožňoval poskytování Služeb, zejména nepřetěžovat Webové stránky ani jinak nesnižovat jejich výkon;
   7. respektovat a dodržovat bezpečnostní opatření nastavená společností Shipvio s.r.o. pro používání Služeb, zejména nesnažit se jakkoli tato bezpečnostní opatření prolomit, narušit nebo je obejít, nevstupovat na účty jiných Uživatelů ani se o takový vstup nepokoušet;
   8. udržovat v tajnosti přístupové údaje ke svému uživatelskému účtu, zejména tyto nesdělovat třetím osobám, a činit jiná opatření, která znemožňují snadné získání jeho přístupových údajů třetími osobami;
   9. v případě, že zjistí, nebo má-li podezření, že někdo zneužil jeho uživatelský účet nebo zná jeho heslo, okamžitě si ho změnit a uzná-li to za potřebné, informovat o této skutečnosti Shipvio s.r.o.;
   10. nevydávat se za jinou osobu;
   11. v případě, že bude Aplikaci (či jiné Služby) využívat prostřednictvím mobilního telefonu, používat ji tak, aby neporušoval obecně závazné právní předpisy a aby tím nemohl způsobit jakoukoli škodu společnosti Shipvio s.r.o., jinému Uživateli nebo třetí osobě (např. při provozu na pozemních komunikacích);
   12. bez souhlasu společnosti Shipvio s.r.o. při využívání Služeb nepropagovat výrobky či služby, s výjimkou nabídky služeb souvisejících s danou přepravou;
   13. zdržet se jakéhokoli jednání, které by poškozovalo nebo by mohlo ohrozit pověst společnosti Shipvio s.r.o.;
   14. v případě porušení těchto Všeobecných obchodních podmínek plně ochránit a odškodnit společnost Shipvio s.r.o. nebo jiné Uživatele proti jakýmkoli nárokům (včetně nároků na související náklady) vzneseným proti společnosti Shipvio s.r.o. v důsledku takového porušení těchto Všeobecných obchodních podmínek;
   15. nevyužívat v případě, že je Zájemcem, resp. Dopravcem Služby společnosti Shipvio s.r.o. mimo rámec své podnikatelské činnosti či mimo rámec samostatného výkonu povolání ve smyslu ustanovení § 419 Občanského zákoníku.
  3. Uživatelé při využití Služeb berou na vědomí, že:
   1. poptávání přepravy nákladů ze strany Objednatele, podávání nabídek na přepravu nákladu Objednatele ze strany Zájemce vozidly pro silniční přepravu a jiná využití Služeb jinými Uživateli nepodléhají automatické kontrole ze strany společnosti Shipvio s.r.o. a že využití Služeb jinými Uživateli jakkoli neznamená, že by společnost Shipvio s.r.o. takové využití Služeb schvalovala. Shipvio s.r.o. v každém případě uvítá jakékoli upozornění ze strany Uživatelů o tom, že dochází k porušování těchto VOP ze strany jiných Uživatelů;
   2. Shipvio s.r.o. jakkoli neodpovídá za připojení Uživatelů k internetu. Součástí Služeb není poskytování připojení k internetu, a je tudíž věcí Uživatelů, aby si takové připojení na své náklady zajistili, a aby si zajistili i takové technické vybavení, které bude pro využití Služeb dostačující;
   3. nemají, s výjimkou uvedenou v čl. X. odst. 4 těchto VOP, nárok na jakoukoli odměnu v souvislosti s používáním Služeb ani za jejich propagaci, ledaže se s nimi Shipvio s.r.o. písemně dohodne jinak;
   4. Shipvio s.r.o. má právo poskytovat na základě využívání jejích Služeb Uživateli třetím osobám reference o službách poskytnutých Uživatelům a i jinak využívat tyto informace k vlastní propagaci, tj. zejména využít k vlastní propagaci jméno Uživatele a informace o Službě, které mu byly poskytnuty, s výjimkou uvedení ceny poskytnuté Služby;
   5. společnost Shipvio s.r.o. v rámci své činnosti zajišťuje nabídky na přepravu pro Objednatele a sjednává se Zájemcem přepravu na doručení nákladu Objednatele, to vše prostřednictvím Aplikace.
  4. Uživatel, který je zároveň Objednatel, resp. Odesílatel, má právo:
   1. založit si svůj uživatelský účet a na tomto účtu měnit nebo odstraňovat zadané údaje;
   2. kdykoliv zažádat společnost Shipvio s.r.o. o výmaz svého uživatelského účtu, ustanovení podle předchozí věty se nepoužije, je-li v platnosti Smlouva o zajištění přepravy, jejíž je Objednatel, resp. Odesílatel smluvní stranou, a to po dobu jejího trvání;
   3. poptávat prostřednictvím Aplikace přepravu konkrétního jím specifikovaného nákladu;
   4. získávat skrze Aplikaci nabídky na silniční přepravu v návaznosti na konkrétní poptávku;
   5. v případě, že jeho poptávce nebude odpovídat konkrétní nabídka, získávat možnost posouzení předložených nabídek na přepravu ze strany Dopravců s možností jejich vyhodnocení a rozhodnutí o jejich přijetí či odmítnutí;
   6. hodnotit v rámci Aplikace spokojenost se službami jednotlivých Dopravců, popř. k takovému hodnocení Dopravcem poskytnutých služeb připojit komentář;
   7. závazně prostřednictvím Aplikace přijímat nabídky Shipvio s.r.o. získaných od Zájemců, resp. Dopravců na přepravu jím specifikovaného nákladu;
   8. sledovat prostřednictvím Aplikace pohyb jeho nákladu při přepravě Dopravcem;
   9. zobrazit v rámci Aplikace detailní přehled nákladů přepravených pro něj Dopravci.
  5. Uživatel, který je zároveň Objednatel, resp. Odesílatel, má povinnost:
   1. na vyžádání zaslat společnosti Shipvio s.r.o. písemně či prostřednictvím e-mailu odeslaného na adresu [email protected] společnosti Shipvio s.r.o. splnění podmínek pro užívání Aplikace Objednatelem, resp. Odesílatelem, zejm. podmínek uvedených v čl. V. odst. 2 písm. c), doložením kopie následujících listin:
    1. výpis z obchodního rejstříku Objednatele, resp. Odesílatele ne starší tří měsíců, pokud je Objednatel, resp. Odesílatel právnickou osobou nebo fyzickou osobou zapsanou jako subjekt v obchodním rejstříku;
    2. výpis z živnostenského rejstříku Objednatele, resp. Odesílatele ne starší tří měsíců nebo jiné osvědčení prokazující oprávnění Objednatele, resp. Odesílatele podnikat dle jiného zákona než zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ne starší tří měsíců;
    3. osvědčení o registraci plátcem DPH Objednatele, resp. Odesílatele, pokud je Objednatel, resp. Odesílatel plátcem DPH,

    a to vše do 7 dnů od vyžádání těchto dokumentů společností Shipvio s.r.o.

  6. Uživatel, který je zároveň Zájemce, resp. Dopravce, má právo:
   1. založit si svůj uživatelský účet a na tomto účtu měnit nebo odstraňovat zadané údaje;
   2. kdykoliv zažádat společnost Shipvio s.r.o. o výmaz svého uživatelského účtu, ustanovení předchozí věty neplatí, je-li v platnosti Smlouva o přepravě, jejíž smluvní stranou je takový Zájemce, resp. Dopravce, a to po dobu trvání takové smlouvy, popř. po dobu trvání nároků z takové smlouvy vyplývajících;
   3. podávat v návaznosti na konkrétní poptávky obchodní společnosti Shipvio s.r.o. na přepravu nákladu Objednatelů prostřednictvím Aplikace jednotlivé nabídky volných vozidel pro silniční přepravu;
   4. sledovat při přepravě sjednané mezi ním a Shipvio s.r.o. prostřednictvím Aplikace pohyb předmětného nákladu;
   5. zobrazit v rámci Aplikace detailní přehled nákladů jím přepravených pro Odesílatele.
  7. Uživatel, který je zároveň Zájemcem, resp. Dopravcem, má povinnost:
   1. doložit písemně či prostřednictvím e-mailu odeslaného na adresu [email protected] společnosti Shipvio s.r.o. splnění podmínek pro užívání Aplikace Zájemcem, resp. Dopravcem, zejm. podmínek uvedených v čl. V. odst. 2 písm. d):
    1. doložením kopie výpisu z živnostenského rejstříku Zájemce, resp. Dopravce ne starší tří měsíců a dokladu prokazujícího splnění podmínky řádného pojištění Zájemce, resp. Dopravce ve smyslu čl. V. odst. 2 písm. d) těchto VOP, a to nejpozději k okamžiku, kdy Zájemce, resp. Dopravce poprvé podává nabídky na poptávanou přepravu;
    2. na vyžádání společnosti Shipvio s.r.o. také doložením kopie výpisu z obchodního rejstříku Zájemce, resp. Dopravce ne staršího tří měsíců, pokud je Zájemce, resp. Dopravce právnickou osobou nebo fyzickou osobou zapsanou jako subjekt v obchodním rejstříku,
    3. osvědčení o registraci plátcem DPH Zájemce, resp. Dopravce, pokud je Zájemce, resp. Dopravce plátcem DPH,

    a to vše do 7 dnů od vyžádání těchto dokumentů společností Shipvio s.r.o.

   2. v souvislosti s plněním Smluv o přepravě zajistit dodržování veškerých obecně závazných právních předpisů vztahujících se na činnost přepravy nákladů ze strany konkrétních fyzických osob, které se na plnění takové smlouvy budou podílet;
   3. zajistit, aby každé vozidlo jím využívané pro plnění výše uvedených Smluv o přepravě splňovalo během plnění takových smluv technické požadavky stanovené obecně závaznými právními předpisy vztahujícími se na provozování činnosti přepravy nákladů a příslušný typ vozidla a bylo vybaveno funkčním GPS modulem vyhovujícím technickým požadavkům dle příslušných právních předpisů;
   4. zajistit, aby poloha každého vozidla přepravující náklad na základě uzavřené Smlouvy o přepravě byla průběžně zjistitelná skrze Aplikaci.
  8. Ukončení poskytnutí Služeb:
   1. Objednatel, resp. Odesílatel je oprávněn kdykoliv bez udání důvodu odvolat svou poptávku po přepravě nákladu, a to až do okamžiku uzavření Smlouvy o zajištění přepravy s obchodní společností Shipvio s.r.o.;
   2. Zájemce, resp. Dopravce je oprávněn kdykoliv bez udání důvodu do okamžiku uzavření Smlouvy o přepravě nákladu s obchodní společností Shipvio s.r.o. svou nabídku odvolat.
   3. Dojde-li k odvolání poptávky ze strany Objednatele či nabídky ze strany Zájemce, resp. Dopravce, v takovém okamžiku, že je založena jejich předsmluvní odpovědnost ve smyslu § 1729 Občanského zákoníku, jsou Objednatel nebo zájemce povinni takové nároky uspokojit.
  9. Uživatelé, jež se registrují jako Zájemci, resp. Dopravci, dále berou na vědomí, že společnost Shipvio s.r.o. není povinna zajistit funkčnost uživatelského účtu Uživatele jako Zájemce, resp. Dopravce v plném rozsahu dříve, než Zájemce, resp. Dopravce splní veškeré povinnosti uvedené v čl. V. odst. 7 písm. a) bod i.
  10. Každý Uživatel odpovídá za to, že veškeré osoby, které využívají Služeb prostřednictvím jeho uživatelského účtu, splňují podmínky pro využití Služeb dle těchto Všeobecných obchodních podmínek, jsou seznámeny se zněním těchto Všeobecných obchodních podmínek a že je dodržují a že se seznámily se Zásadami ochrany osobních údajů souvisejícími s používání Aplikace, popřípadě dalšími zvláštními obchodními podmínkami společnosti Shipvio s.r.o pro ně závaznými.
  11. Shipvio s.r.o. neodpovídá Uživatelům za nezajištění Služeb, ani jakkoli jinak neodpovídá za škodu či jinou újmu, která Uživatelům vznikne či která by jim mohla vzniknout v důsledku omezení, změny či ukončení poskytování Služeb, znemožnění přístupu Uživatele k jeho uživatelskému účtu, smazání uživatelského účtu či v případě využití jakéhokoli jiného práva společnosti Shipvio s.r.o. dle těchto VOP či dle právních předpisů. Shipvio s.r.o. dále nenese odpovědnost za újmu, která Uživatelům či třetím osobám vznikne v důsledku vyšší moci.
  12. Uživatel není oprávněn bez písemného souhlasu společnosti Shipvio s.r.o. postupovat ani jinak převádět svá práva vyplývající z těchto Všeobecných obchodních podmínek na třetí osobu.
  13. Uživatelé tímto výslovně prohlašují, že jim byla dána možnost odchýlit se po dohodě se společností Shipvio s.r.o. od těchto Všeobecných obchodních podmínek a že s vědomím těchto skutečností Služby využívají.
  14. Každý Uživatel je oprávněn kdykoliv ukončit používání Služeb nebo kterékoli jejich části; závazky vyplývající z již uzavřených smluv tímto nejsou dotčeny.
 6. Využívání Služeb v Aplikaci
  1. Každý Uživatel, má-li zájem o využívání Služeb obchodní společnosti Shipvio s.r.o., je povinen se zaregistrovat v Aplikace dle článku V. odst. 1, založit si svůj uživatelský účet a uvést o sobě pravdivé požadované údaje. Dojde-li ke změně takových údajů je Uživatel povinen bez zbytečného odkladu poté, co k takovéto změně došlo, o ní neprodleně prostřednictvím Aplikace informovat obchodní společnost Shipvio s.r.o.
  2. Má-li Objednatel zájem využívat Služby společnosti Shipvio s.r.o., konkrétně tedy poptává-li Objednatel přepravu svého nákladu, může využít Aplikaci společnosti Shipvio s.r.o., jež je navržena tak, aby do ní mohl Objednatel zadat požadované parametry nákladu, který potřebuje přepravit na předem určené místo a v předem stanovený čas (dále jen „Poptávka“).
  3. Shipvio s.r.o. vyhodnotí Poptávku Objednatele a osloví skrze Aplikaci zaregistrované Zájemce, jež odpovídají zadaným parametrům dle Poptávky, přičemž následně obdrží od Zájemců nabídky na přepravu poptávaného nákladu, s uvedenou požadovanou cenou včetně Ceny za zajištění přepravy, s uvedeným nabízeným vozem pro silniční dopravu a případně dalšími kritérii, jež by mohly být rozhodující pro výběr takové nabídky (dále jen „Nabídka“).
  4. Shipvio s.r.o. zpřístupní získané Nabídky k předmětné Poptávce Objednateli, jenž si může jednu, žádnou či více Nabídek zvolit.
 7. Smlouva o zajištění přepravy (Zasílatelská smlouva)
  1. Uzavření Zasílatelské smlouvy o zajištění přepravy:
   1. Zasílatelská smlouva je uzavírána mezi Objednatelem (Příkazcem) a společností Shipvio s.r.o. Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy společnost Shipvio s.r.o. coby Zasílatel potvrdí poptávku Příkazce prostřednictvím Aplikace. Práva a povinnosti stran se řídí těmito VOP, úpravou Občanského zákoníku a Všeobecnými zasílatelskými podmínkami Svazu spedice a logistiky.
  2. Předmět této Smlouvy o zajištění přepravy:
   1. Předmětem této Smlouvy o zajištění přepravy je úprava práv a povinností vzniklých Odesílateli a obchodní společnosti Shipvio s.r.o. při zajištění přepravy nákladu Odesílatele plynoucích z této Smlouvy o zajištění přepravy.
  3. Práva a povinnosti Odesílatele
   1. Odesílatel má právo na zajištění přepravy jím požadovaného nákladu, v určeném čase, a to za podmínek jím specifikovaných v poptávce, která byla ze strany Shipvio s.r.o. potvrzena.
   2. Je-li k přepravě nákladu dle Zasílatelské smlouvy nutno zajištění dalších prostředků, zejména pak nakládací techniky, je Odesílatel povinen nakládku učinit a zabezpečit na své náklady.
   3. Odesílatel je povinen nahradit společnosti Shipvio s.r.o. nebo i třetí straně veškeré výlohy, škody a náklady z důvodu prodlení s předáním nákladu k přepravě, s opožděnou nakládkou, zejména pak stojné nebo zdržné. Takové náklady vyúčtuje společnost Shipvio s.r.o. fakturou se splatností 14 dnů od doručení.
   4. Právo na náhradu škody na nákladu:
    1. Odesílatel má právo na náhradu škody, která mu vznikne jednáním či opomenutím Zasílatele, společnosti Shipvio s.r.o. a v souladu s omezeními stanovenými zasílatelskými podmínkami Svazu spedice a logistiky. V případě škody na zboží či jiné škody způsobené samotným Dopravcem se nárok odesílatele na náhradu škodu řídí obecně závaznými právními předpisy, při přeshraniční přepravě pak mezinárodními úmluvami. Zasílatel Shipvio s.r.o. postoupí na Odesílatele jakékoli nároky, jež by odesílateli vznikly v důsledku opomenutí či jednání Dopravce tak, aby Odesílatel mohl tyto nároky řádně a včas uplatnit. Má-li se přeprava řídit všeobecnými podmínkami Dopravce, musí být odesílatel o takových podmínkách Dopravce předem informován, aby s nimi mohl vyslovit svůj souhlas, jinak pro něj nejsou závazné.
    2. Odesílatel se zavazuje bez zbytečného odkladu uplatnit všechny své nároky vůči Dopravci, případné prodlení či zánik nároků z důvodu jejich pozdního uplatnění jdou plně k tíži odesílatele.
    3. Odesílatel má právo požadovat po Dopravci náhradu škody ve smyslu ustanovení § 2566 a násl. Občanského zákoníku, jež vznikla v době od převzetí nákladu Dopravcem do vydání nákladu příjemci.
    4. Povinnost k náhradě škody ze strany Shipvio s.r.o. je omezena dle Všeobecných zasílatelských podmínek Svazu spedice a logistiky ČR.
   5. Odesílatele může po uzavření Zasílatelské smlouvy skrze Aplikaci komunikovat přímo s konkrétním dopravcem provádějícím přepravu jeho nákladu, a to zejména z důvodu, aby:
    • byly upřesněny podmínky přepravy;
    • byl zpřesněn termín nakládky;
    • byly zpřesněny podmínky nakládky;
    • byla dohodnuta výše stojného;

    taková ujednání však nejdou k tíži Zasílatele Shipvio s.r.o. a převzaté závazky je odesílatel povinen uhradit přímo Dopravci.

   6. Odesílatel se zavazuje:
    1. ve sjednaný den a čas připravit náklad, zajistit nezbytná technická zařízení k nakládce a splnit též další povinnosti tak, aby nedocházelo k prodlení s nakládkou a předáním nákladu k přepravě;
    2. připravit veškeré nezbytné dokumenty k nákladu pro potřeby Dopravce, upozornit na zvýšenou hodnotu zásilky a tuto nechat pojistit v případě, že její kilogramová váha více než 5-ti násobně přesahuje náhradovou hodnotu dle čl. 23 odst. 3 Úmluvy CMR.
    3. uvést Dopravci dostatečné údaje o osobě Příjemce tak, aby náklad mohl být řádně doručen a předán;
    4. uhradit fakturu vystavenou mu Zasílatelem Shipvio s.r.o., a to ve lhůtě 14 dnů od jejího obdržení;
    5. uhradit náklady spojené s prodlením s nakládkou či přepravou či nedoručením nákladu z důvodů spočívajících na straně Odesílatele, a to na základě faktury vystavené Zasílatelem Shipvio s.r.o. se splatností 14 dnů ode dne jejího doručení;
    6. uhradit veškeré další náklady, výlohy a škody, jež by vznikly z důvodu opomenuti či úmyslu a porušení smlouvy či z převzatých povinností, či zákonem stanovených povinností na straně Odesílatele.
  4. Práva a povinnosti Shipvio s.r.o.
   1. Shipvio s.r.o. je oprávněna po provedení přepravy na základě Zasílatelské smlouvy vystavit Odesílateli fakturu za smluvní odměnu sestávající z Ceny za přepravu a zasílatelské odměny za její činnost se splatností 14 dnů od doručení.
   2. Shipvio s.r.o. je oprávněna zatížit Odesílatele veškerými náklady, výlohami a škodou vzniklou v souvislosti s prodlením s přepravou, zejména s převzetím nákladu či s jeho nedoručením z důvodů spočívajících na straně Odesílatele.
   3. Shipvio s.r.o. je povinna po doručení nákladu předat Odesílateli prostřednictvím Aplikace sken originálu dodacího listu podepsaného příjemcem.
   4. Shipvio s.r.o. je povinna převést neprodleně na Odesílatele veškeré nároky vůči dopravci vzniklé v souvislosti s přepravou, aby tyto nároky mohly být Odesílatelem řádně uplatněny vůči Dopravci nebo i třetí osobě. Nepřevezme-li Odesílatel řádně nabídnuté nároky ze strany Shipvio s.r.o., jdou veškeré s tím vzniklé výlohy a škody, včetně důsledků v podobě zániku takových nároků, k tíži Odesílatele. To bere Odesílatel výslovně na vědomí.
  5. Úroky z prodlení
   1. Neuhradí-li Odesílatel fakturu/faktury vyhotovené mu obchodní společností Shipvio s.r.o. do dne splatnosti předmětné faktury/předmětných faktur, je povinen hradit obchodní společnosti Shipvio s.r.o. zákonný úrok z prodlení, jež odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů, a to za každý den prodlení.
  6. Prohlášení Smluvních stran Zasílatelské smlouvy
   1. Smluvní stany Zasílatelské smlouvy si podmínky uzavření Smlouvy o zajištění přepravy řádně pročetly a souhlasí s nimi.
  7. Ukončení Zasílatelské smlouvy o zajištění přepravy
   1. Každá ze stran smlouvy je oprávněna tuto vypovědět v případě jejího závažného porušení druhou Smluvní stranou. Odesílatel však není oprávněn Smlouvy vypovědět či od této odstoupit v případě, že by tím došlo k zániku nároků na straně Odesílatele či společnosti Shipvio s.r.o., nebo by takový zánik bezprostředně hrozil.
   2. Odesílatel není oprávněn vypovědět tuto Zasílatelskou smlouvu či od ní odstoupit ve lhůtě kratší než 24 hodin před termínem nakládky zboží, v každém případě je Odesílatel povinen nahradit Shipvio s.r.o. veškeré náklady, výlohy či škody, které by v souvislosti s ukončením Zasílatelské smlouvy na straně Shipvio s.r.o. vznikly.
   3. Shipvio s.r.o. je oprávněna do 3 hodin od potvrzení poptávky na konkrétní přepravu odstoupit od uzavřené Zasílatelské smlouvy bez vzniku jakékoli odpovědnosti za takové odstoupení.
 8. Smlouva o přepravě
  1. Uzavření Smlouvy o přepravě
   1. Smlouva o přepravě je uzavírána mezi Odesílatelem Shipvio s.r.o. a Dopravcem, a to na základě akceptace Nabídky Dopravce ze strany Shipvio s.r.o. v Aplikaci. Smlouva o přepravě je uzavřena v rozsahu, v jakém byla učiněna nabídka Dopravcem a řídí se dalšími podmínkami uvedenými v těchto VOP.
  2. Předmět Smlouvy o přepravě
   1. Předmětem Smlouvy o přepravě je uskutečnění přepravy nákladu (zboží), které má Shipvio s.r.o. coby Odesílatel k dispozici na základě Zasílatelské smlouvy uzavřené s Příkazcem. Dopravce se zavazuje nabízet společnosti Shipvio s.r.o. své volné přepravní kapacity s uvedením doby přepravy, ceny přepravy, typu dopravního prostředku a místa odeslání a místa určení a Shipvio s.r.o. se zavazuje v rozsahu získaných poptávek ze strany Příkazců na takové nabídky reagovat, popř. tyto na základě svého volného uvážení akceptovat a uzavřít smlouvu o přepravě.
   2. Nebude-li dohodnuto písemně jinak, není dopravce oprávněn svěřit přepravu dalšímu smluvnímu partneru (poddopravci) a je povinen provést přepravu sám vlastními prostředky. Stejně tak není bez předchozího písemného souhlasu, Dopravce oprávněn provést překládku nákladu, popř. jakéhokoliv jiného nákladu jiného Odesílatele.
   3. Obchodní společnost Shipvio s.r.o. se zavazuje poptávat po Zájemci, resp. Dopravci přepravu nákladu Objednatelů, resp. Odesílatelů a získávat od něj nabídky na takovouto přepravu a Zájemce, resp. Dopravce se zavazuje nabízet na poptávanou přepravu ze strany Shipvio s.r.o. své volné vozy pro silniční dopravu.
   4. Obchodní společnost Shipvio s.r.o. se za přepravu nákladu Odesílatele Dopravcem podle Smlouvy o přepravě zavazuje uhradit Dopravci Cenu za přepravu.
  3. Práva a povinnosti Dopravce
   1. Dopravce se zavazuje:
    1. převzít včas a řádně náklad od Odesílatele v místě a v čase určeném prostřednictvím Aplikace a potvrzujícího e-mailu;
    2. v případě prodlení s přepravou nákladu na straně Dopravce uhradit s tím související náklady obchodní společnosti Shipvio s.r.o.;
    3. při předání nákladu příjemci nechat podepsat řádně vyplněný dodací list a sken originálu s podpisem příjemce zveřejnit v Aplikaci.
   2. Dopravce je oprávněn na provedení přepravy na základě Smlouvy o přepravě vystavit společnosti Shipvio s.r.o. fakturu se splatností 14 dnů po dohodě se Shipvio s.r.o., standardně 30 dnů, počínaje dnem vydání zboží Příjemci.
   3. Dopravce je povinen uhradit společnosti Shipvio s.r.o. fakturované vícenáklady, výlohy či škodu, které na základě jeho činnosti vznikly a k jejichž úhradě bude vztahu ke společnosti Shipvio s.r.o. Dopravce odpovědný. Taková faktura má splatnost 14 dnů od jejího doručení.
   4. Práva na náhradu škody:
    1. Dopravce je odpovědný za škodu na zásilce stejně jako za prodlení s přepravou ve smyslu příslušných ustanovení Občanského zákoníku, popř. Úmluvy CMR. Dopravce bere na vědomí, že nároky společnosti Shipvio s.r.o. z vad přepravy mohou být postoupeny Příkazci společnosti Shipvio s.r.o., tedy skutečnému Odesílateli nákladu.
   5. Nárok na náhradu škody nevznikne obchodní společnosti Shipvio s.r.o. resp. Odesílateli dle předchozího písmene tohoto odstavce, když Dopravce prokáže, že škodu na nákladu, jež převážel na základě Smlouvy o přepravě uzavřené mezi ním a obchodní společností Shipvio s.r.o., nemohl ani při vynaložení odborné péče odvrátit, zejména zprostí-li se takové odpovědnosti ve smyslu ustanovení § 2566 a násl. Občanského zákoníku.
  4. Práva a povinnosti Shipvio s.r.o.
   1. Obchodní společnost Shipvio s.r.o. je povinna uhradit Dopravci fakturu vystavenou jí v souladu s písm. b. odst. 3 tohoto článku.
   2. Shipvio s.r.o. je oprávněna po Dopravci požadovat nahrání skenu originálu dodacího listu podepsaného příjemcem do Aplikace.
  5. Úroky z prodlení
   1. Neuhradí-li Dopravce nebo společnost Shipvio s.r.o. fakturu vystavenou v souladu s ustanoveními těchto VOP, je strana v prodlení povinna uhradit druhé straně zákonný úrok z prodlení, který odpovídá výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů, a to za každý den prodlení. Úroky z náhrady škody na zásilce se stanovují na základě stejných kritérií, nestanovuje-li Úmluva CMR úročení v jiné výši.
   2. Neuhradí-li Dopravce fakturu/faktury vyhotovené mu obchodní společností Shipvio do dne splatnosti předmětné faktury/předmětných faktur, je povinen hradit obchodní společnosti Shipvio s.r.o. zákonný úrok z prodlení, jež odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů, a to za každý den prodlení.
  6. Prohlášení Smluvních stran přepravy
   1. Smluvní stany přepravy si podmínky uzavření Smlouvy o přepravě řádně pročetly a souhlasí s nimi.
  7. Ukončení Smlouvy o přepravě
   1. Smlouva o přepravě je splněna řádnou přepravou nákladu, přičemž tato je řádně dokončena v okamžiku, kdy Dopravce předá řádně a včas náklad stanovenému Příjemci, současně zašle scan příjemcem potvrzeného originálu nákladního listu prostřednictvím Aplikace společnosti Shipvio s.r.o.
   2. Smlouvu lze vypovědět či od ní odstoupit pouze ze zákonných důvodů. Odstoupí-li či vypoví-li Dopravce smlouvu o přepravě ve lhůtě kratší 24 hodin před uskutečněním přepravy, je povinen zaplatit společnosti Shipvio s.r.o. smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč. Tím není vyloučena odpovědnost za náhradu případně vzniklé škody. Shipvio s.r.o. je však oprávněna od Smlouvy o přepravě odstoupit bez jakékoli odpovědnosti za ztrátu či škodu na straně Dopravce do 3 hodin od potvrzení nabídky Dopravce a uzavření Smlouvy o přepravě na konkrétní přepravu nákladu.
   3. Vypoví-li kterákoliv ze Smluvních stran přepravy tuto Smlouvu o přepravě 24 hodin před termínem, kdy se měla přeprava konat, vyjma závažných důvodů dle předchozího písmene tohoto odstavce tohoto článku, je povinna Smluvní strana přepravy, jež Smlouvu přepravě vypověděla, povinna uhradit druhé Smluvní straně smluvní pokutu ve výši 100 % z Ceny za přepravu.
  8. Použití dalšího Dopravce
   1. Použije-li Dopravce ke splnění závazku se souhlasem společnosti Shipvio s.r.o. dalšího Dopravce (poddopravce), nese za jeho činnost popř. zanedbání či opomenutí odpovědnost ve stejném rozsahu, v jakém je společnosti Shipvio s.r.o. odpovědný sám. Dopravce je povinen výslovně ujednat, že případný další Dopravce (poddopravce) již není oprávněn využít služeb dalšího Dopravce ke splnění závazku z přepravní smlouvy za společností Shipvio s.r.o.
   2. Využije-li v rozporu s těmito VOP Dopravce ke splnění svého závazku bez předchozího písemného souhlasu společnosti Shipvio s.r.o. služeb dalšího Dopravce (poddopravce), ručí za splnění jeho závazků vůči Odesílateli či Příjemci nákladu nebo i třetím osobám do výše těchto závazků. Současně je za porušení závazku nevyužívat služeb poddopravce povinen uhradit společnosti Shipvio s.r.o. smluvní pokutu ve výši Kč 50.000,- do 5 dnů od obdržení výzvy.
 9. Licenční podmínky, práva duševního vlastnictví
  1. S výjimkou nepřenosného osobního práva na využití Služeb v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami nenabývají Uživatelé využitím Služeb žádná práva duševního vlastnictví k právům obchodní společnosti Shipvio s.r.o. na duševní vlastnictví, ani práva k duševnímu vlastnictví jiných osob. Uživatelé zejména nejsou oprávněni jakkoli využívat ochranné známky, loga a grafiky Shipvio, název „Shipvio s.r.o.” či „Shipvio”, ledaže jde o využití, které slouží k propagaci společnosti Shipvio s.r.o. a je v souladu s účelem uvedeným v preambuli těchto VOP.
  2. Shipvio vytváří nezbytný Software, přičemž za účelem jeho využití, může být v některých případech (Android, iOS, apod.) vyžadováno jeho stažení. Uživatel bere na vědomí, že případě se Software může po zavedení nové verze automaticky aktualizovat.
  3. Shipvio tímto Uživatelům uděluje osobní, celosvětovou, bezplatnou, nepřevoditelnou a nevýhradní licenci k používání Softwaru časově omezenou na dobu využívání Služeb v souladu s těmito VOP. Tato licence je poskytována výlučně za účelem využívání Služeb pro vlastní (osobní) potřebu Uživatelů. Software ani žádnou jeho část není Uživatel oprávněn kopírovat, pozměňovat, distribuovat, prodávat ani pronajímat ani nesmí provádět zpětnou analýzu zdrojového kódu (reverzní inženýring) Softwaru ani se pokoušet jej extrahovat. Výjimkou jsou případy, kdy k tomu Uživatel má od společnosti Shipvio s.r.o. výslovné písemné povolení nebo pokud Software či jeho část společnost Shipvio s.r.o. označí za open source nebo free software, a to v rozsahu, v němž je Software za open source nebo free software označen.
  4. Pokud Software či jeho část společnost Shipvio s.r.o. označí za open source nebo free software, je oprávněna s užíváním takové open source nebo free software licence spojit určité podmínky a i jinak licenci k open source definovat, a to i nad rámec těchto Všeobecných obchodních podmínek.
  5. Uživatelé nejsou oprávněni vytvářet odvozená díla na základě Aplikace, Softwaru nebo Webových stránek, a to pod smluvní pokutou Kč 2.000.000,-.
 10. Exkluzivita
  1. Uživatel se akceptací těchto VOP zavazuje, že, veškeré přepravní, Zasílatelské a jiné smlouvy obdobného typu, které uzavřel se společností Shipvio s.r.o., nebude uzavírat přímo s kterýmkoli jiným Uživatelem, s nímž se dostane do kontaktu na základě využití Služeb společnosti Shipvio s.r.o., zejména pak na základě využití Aplikace, a bude i nadále sjednávat takové smlouvy výhradně využitím Služeb společnosti Shipvio s.r.o., nebude-li písemně mezi společnosti Shipvio s.r.o. a Uživatelem dohodnuto jinak.
  2. Povinnosti a omezení stanovená Uživateli v předchozím odstavci zanikají uplynutím pěti let od okamžiku, kdy dojde k ukončení spolupráce mezi ním a společností Shipvio s.r.o., např. tím, že Uživatel provede deaktivaci svého uživatelského účtu za účelem definitivního ukončení spolupráce a využívání Služeb společnosti Shipvio s.r.o. dle těchto VOP, a to za podmínky, že spolupráce Uživatele se společností Shipvio s.r.o. a využívání jejích Služeb nebude během této lhůty obnovena. Uživatel přitom bere na vědomí, že za obnovení spolupráce a využívání Služeb společnosti Shipvio s.r.o. dle předchozí věty se považuje nejen opětovná aktivace téhož uživatelského účtu, ale též zřízení nového uživatelského účtu nebo jakákoli jiná forma obnovení spolupráce a využití Služeb.
  3. V případě porušení povinnosti Uživatele, resp. zákazu dle čl. X odst. 1 těchto VOP je společnost Shipvio s.r.o. po Uživateli oprávněna požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 250. 000,- Kč za každé jednotlivé porušení zákazu. V případě porušení povinnosti Uživatele, resp. zákazu dle čl. IX odst. 3 a/nebo odst. 4 těchto VOP, je společnost Shipvio s.r.o. po Uživateli oprávněna požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 250.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. Nárok na náhradu škody v plné výši tímto není dotčen (ustanovení § 2050 Občanského zákoníku se nepoužije). Uživatel akceptací těchto VOP výslovně prohlašuje, že výše uvedené smluvní pokuty považuje za zcela přiměřené, nenacházející se v rozporu s dobrými mravy.
  4. V případě, že Uživatel upozorní společnost Shipvio s.r.o. na porušení povinností a/nebo omezení stanovených Uživatelům v čl. IX odst. 1, odst. 3 a/nebo odst. 4 těchto VOP jiným Uživatelem, a jím tvrzené porušení se ukáže jako pravdivé, vzniká mu uplynutím sedmi dní ode dne, kdy bude společnosti Shipvio s.r.o. uhrazena smluvní pokuta dle předchozího odstavce vztahující se k porušení, na něž tento Uživatel upozornil, nárok na poskytnutí jednorázové odměny ze strany společnosti Shipvio s.r.o. ve výši 125.000,- Kč. To neplatí v případě, že porušení povinnosti ze strany jiného Uživatele již bylo společností Shipvio s.r.o. zjištěno nebo jí oznámeno třetí osobou před upozorněním učiněným Uživatelem.
 11. Změny Všeobecných obchodních podmínek
  1. Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí smluvní vztah mezi Uživatelem a společností Shipvio s.r.o.
  2. Nesouhlasí-li Uživatel s kterýmkoli ustanovením VOP, má právo společnost Shipvio s.r.o. kontaktovat a sdělit jí svůj protinávrh, resp. připomínky k těmto Všeobecným obchodním podmínkám. Uzavřou-li Smluvní strany samostatnou písemnou smlouvu, bude mít znění takové smlouvy přednost před Všeobecnými obchodními podmínkami. Při výkladu těchto Všeobecných obchodních podmínek se použije i praxe, která bude mezi Smluvními stranami zavedena, avšak ani taková praxe není způsobilá sama o sobě text (podmínky) těchto Všeobecných obchodních podmínek změnit.
  3. Shipvio s.r.o. je oprávněna tyto Všeobecné obchodní podmínky nebo jakékoli dodatečné podmínky týkající se určité Služby příležitostně jednostranně měnit, například z důvodu změn platných zákonů, vylepšování nebo jiných změn Služeb. Shipvio s.r.o. je zejména oprávněna tyto Všeobecné obchodní podmínky změnit, pokud nezbytnost takové změny vyplývá z právních předpisů země, v níž jsou Služby poskytovány.
  4. Svým dalším využitím Služeb poté, kdy došlo ke změně těchto Všeobecných obchodních podmínek a potvrzením konkrétní objednávky, vyjadřuje Uživatel svůj souhlas s aktuálním zněním těchto Všeobecných obchodních podmínek, případně se změněným zněním Zásad ochrany osobních údajů.
  5. Shipvio s.r.o. se zavazuje zprávu o změnách Všeobecných obchodních informovat rozesláním emailu na emailové adresy všech uživatelů. Změny nebudou uplatňovány zpětně a nebudou nabývat účinnosti dříve než 8 dní po uveřejnění, přičemž nebude-li Uživatel v tomto časovém období se změněnými Všeobecnými obchodními podmínkami souhlasit, je oprávněn a povinen zažádat o zrušení svého uživatelského účtu a ukončit užívání Služeb obchodní společnosti Shipvio s.r.o. Možnost podle předchozí věty neplatí v případě, že již byla uzavřena Zasílatelská smlouva nebo Smlouva o přepravě na konkrétní přepravu nákladu, které se v takovém případě řídí podmínkami platnými v době jejich uzavření.
  6. Uživatel se zavazuje aktuální znění Všeobecných obchodních podmínek pravidelně kontrolovat.
 12. Rozhodné právo a soudní příslušnost
  1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky a užívání Služeb se řídí právním řádem České republiky. Kolizní normy se nepoužijí, pokud je však jejich použití nezbytné, použijí se ve smyslu umožňujícím aplikaci (užití) českého právního řádu v co nejširším rozsahu.
  2. V nejširším možném rozsahu, v němž volbu soudní příslušnosti umožňují obecně závazné právní předpisy (zejména mezinárodní smlouvy a právní předpisy států, jejichž příslušníky jsou Uživatelé), Smluvní strany sjednávají, že soudy příslušnými k řešení sporů vyplývajících z těchto Všeobecných obchodních podmínek, jakož i z užívání Služeb, jsou věcně a místně příslušné soudy České republiky.
  3. Užíváním Služeb Uživatelé vyjadřují svůj souhlas s výše uvedenou volbou právního řádu a soudní příslušností, pokud takový souhlas mohou platně dát. Shipvio s.r.o. pak s takovou volbou rovněž souhlasí.
  4. Na Zasílatelskou smlouvu se v plném rozsahu aplikují Všeobecné zasílatelské podmínky Svazu spedice a logistiky České republiky, na Smlouvu o přepravě pak Úmluva CMR.
 13. Doručování
  1. Doručovací adresou společnosti Shipvio s.r.o. je adresa jejího sídla, zapsaná ke dni odeslání zásilky v obchodním rejstříku.
  2. Písemnosti zasílané společnosti Shipvio s.r.o. se považují za doručené okamžikem jejich převzetí společností Shipvio s.r.o. Nepřevezme-li Shipvio s.r.o. zásilku na své doručovací adrese, považuje se zásilka za doručenou desátým dnem po jejím uložení u poskytovatele poštovních služeb, za předpokladu, že byla Shipvio s.r.o. o uložení řádně vyrozuměna.
  3. Doručovací e-mailovou adresou obchodní společnosti Shipvio s.r.o. je [email protected]
  4. Doručovací adresou a doručovací e-mailovou adresou Uživatele je adresa, kterou daný Uživatel uvedl při své registraci do Aplikace, resp. při zřízení svého uživatelského účtu, popřípadě jiná adresa, kterou Uživatel společnosti Shipvio s.r.o. následně sdělí nebo uvede v nastaveních svého uživatelského účtu.
  5. Písemnosti zasílané Uživateli se považují za doručené okamžikem jejich převzetí Uživatelem. Nepřevezme-li Uživatel zásilku na své doručovací adrese, považuje se zásilka za doručenou desátým dnem po jejím uložení u poskytovatele poštovních služeb, byl-li Uživatel o uložení řádně vyrozuměn.
  6. Jakákoliv e-mailová pošta se považuje za doručenou okamžikem jejího odeslání, nebude-li prokázán opak.
  7. Výše uvedené způsoby nevylučují doručování zásilek jinými způsoby, které umožňuje právní řád, tj. např. prostřednictvím datové schránky.
 14. Úhrada faktur
  1. Veškeré faktury vystavené obchodní společností Shipvio s.r.o. Odesílateli budou hrazeny bezhotovostním převodem na bankovní účet obchodní společnosti Shipvio s.r.o. sdělený Odesílateli při zasílání předmětné faktury.
  2. Veškeré faktury vystavené Dopravcem obchodní společnosti Shipvio s.r.o. budou hrazeny bezhotovostním převodem na bankovní účet Dopravce uvedený v Aplikaci v uživatelském účtu Dopravce.
  3. Veškeré faktury vystavené obchodní společností Shipvio s.r.o. Dopravci budou hrazeny bezhotovostním převodem na bankovní účet obchodní společnosti Shipvio s.r.o. sdělený Dopravci při zasílání předmětné faktury.
 15. Marketing
  1. Shipvio si vyhrazuje právo používat spolupráci se svými klienty jako referenci pro marketingové účely.
 16. Společná ustanovení
  1. Všeobecné obchodní podmínky neudělují práva žádným třetím stranám, mimo práva týkající se ochrany osobních údajů, avšak pouze v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, případně zásadami ochrany osobních údajů.
  2. Poruší-li Uživatel tyto Všeobecné obchodní podmínky a nebude-li společnost Shipvio s.r.o. na toto porušení reagovat, neznamená to, že by se Shipvio s.r.o. vzdávala jakýchkoli práv, která jí případně náleží (jako například právo dále v budoucnu činit nezbytné právní úkony vedoucí k uplatnění jejích práv).
  3. Vyjde-li najevo, že určité ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek není vynutitelné, nebude mít tato skutečnost vliv na žádné jiné ustanovení.
  4. Pokud jakýkoli závazek vyplývající z těchto Všeobecných obchodních podmínek, který však netvoří jejich podstatnou náležitost, je nebo se stane nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelný od ostatních ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek, a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoli ostatních závazků dle těchto Všeobecných obchodních podmínek. Týká-li se důvod neplatnosti jen takové části právního jednání, kterou lze od jeho ostatního obsahu oddělit, je neplatnou jen tato část, lze-li předpokládat, že by k právnímu jednání došlo i bez neplatné části, rozpoznala-li by strana neplatnost včas.
  5. Vyjádří-li Uživatel svůj nesouhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, není oprávněn Služby dále využívat, ledaže se Uživatel se společností Shipvio s.r.o. dohodne jinak.
  6. Uživatel bere na vědomí, že pokud požaduje změnu těchto Všeobecných obchodních podmínek, bude až do okamžiku, kdy taková změna bude ze strany společnosti Shipvio s.r.o. výslovně písemně akceptována, nebo než dojde k jiné dohodě mezi Uživatelem a společností Shipvio s.r.o., oprávněn Služby využívat výhradně dle těchto nezměněných Všeobecných obchodních podmínek. Pokračování v poskytování Služeb nemůže být vykládáno jako souhlas společnosti Shipvio s.r.o. s návrhem na Uživatelem požadovanou změnu Všeobecných obchodních podmínek, která byla Uživatelem vznesena, ledaže takový souhlas bude společností Shipvio s.r.o. výslovně písemně udělen.
  7. Práva a povinnosti dle těchto Všeobecných obchodních podmínek zůstávají v platnosti i poté, kdy Uživatel přestane služby využívat, jakož i poté, kdy Služby přestanou být poskytovány.
  8. K uzavření smlouvy dle těchto Všeobecných obchodních podmínek může dojít ve všech jazykových verzích uveřejněných na Webových stránkách. V případě rozporu mezi více jazykovými verzemi těchto Všeobecných obchodních podmínek je rozhodující jejich českém znění.
  9. Nároky na smluvní pokuty dle těchto Všeobecných obchodních podmínek nevylučují uplatnění nároků na náhradu škody v plné výši.

  Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 5. 1. 2019.

  Děkujeme za pozornost, kterou jste těmto Všeobecným obchodním podmínkám věnoval(i).